fb


2015-10-14 9:05

Deflamo AB : Utfall teckningsoptioner serie TO 2 B

| Mer

Ekonomi


Malmö 2015-10-14

Efter avslutad teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 B i Deflamo
AB (publ) kan konstateras att 848 644 B-aktier nytecknats, innebärande att ca
2,7 mkr tillförs bolaget. Detta motsvarar en teckningsgrad om 42,9 %.

Emissionen innebär, efter registrering, att antalet B-aktier ökar från
8 476 419 stycken till 9 325 063 stycken och att aktiekapitalet ökar från
4 748 145 kr till 5 172 737 kr. Antalet A-aktier är oförändrat 1 020 411
stycken. Totalt antal aktier efter emissionen blir efter registrering
10 345 474 stycken.

När registrering av emissionen är slutförd hos Bolagsverket, vilket beräknas ske
inom den närmaste veckan, kommer omvandling av interimsaktier automatiskt att
ske utan vidare avisering till innehavarna. Interimsaktierna kommer inte att tas
upp till handel.

Bakgrund
Deflamo AB (publ) genomförde i början av 2015 en nyemission av Units med
företräde för befintliga aktieägare, där varje Unit bestod av en (1) ny B-aktie
och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B. Villkoren för
teckningsoptionen var att fyra (4) optioner gav rätt att teckna en (1) ny B-
aktie under perioden 14 - 25 september 2015 för 0,80 kr. Bolaget genomförde i
april 2015 en omvänd split med relationen 10:1 i anledning av listbyte från
Aktietorget till Nasdaq First North, vilket efter omräkning av optionsvillkoren
innebar att fyrtio (40) teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie
till 8 kr med oförändrad teckningsperiod. Den 8 september 2015 meddelade bolaget
att styrelsen beslutat sänka teckningskursen och förlänga teckningsperioden. De
justerade villkoren innebar att sexton (16) teckningsoptioner gav rätt att
teckna en (1) ny B-aktie för 3,20 kr under perioden 14 september - 9 oktober
2015.

För frågor angående teckningsoptionerna kontakta:
Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Jan-Ove Aspeblad, styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77
E-mail: joa521113@gmail.com

För övrig information kontakta:
Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 67 42 185
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Certified Adviser
Avanza, Lina Toubøl Schöllin
Tel: +46-(0)8-562 251 21
E-mail: lina.schollin@avanza.se

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den
europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom,
klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man
som kund:

* De överlägsna miljöegenskaperna
* Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med
traditionella flamskyddsmedel
* Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket
bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och
andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika
områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En
central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering,
testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till
att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både
billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North
och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa
och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för
flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr kr.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via GlobeNewswire
[HUG#1958709]


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor