fb


2015-10-14 9:24

SensoDetect tillförs 7,7 MSEK genom företrädesemission

| Mer

Ekonomi SensoDetect Aktiebolag (publ), listat på AktieTorget, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Företrädesemissionen, vilken var garanterad till 80 %, avsåg emission av högst 4 828 632 aktier, vardera med en teckningskurs om 2,00 SEK.

I företrädesemissionen tecknades totalt 3 474 082 aktier, varav 2 202 562 aktier med företrädesrätt och 1 271 520 aktier utan företrädesrätt. Det tecknade beloppet motsvarar cirka 72 % av företrädesemissionens högsta belopp. Garantikonsortiet tilldelas således 388 824 aktier, motsvarande cirka 8 % av företrädesemissionens högsta belopp. Totalt antal tecknade aktier, efter tilldelning till garantikonsortiet, uppgår till 3 862 906 aktier motsvarande ett belopp om cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader på cirka 0,8 MSEK.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 656 694,02 SEK genom emission av 3 862 906 aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i SensoDetect till 1 887 995,35 SEK fördelat på 11 105 855 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,17 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 34,8 procent.

- SensoDetect står inför en spännande och utmanande framtid och vi har en unik produkt på en global marknad med fantastisk potential. Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare för förtroendet för SensoDetect och vår metod samt en investering som stärker våra möjligheter att ns vänligen kontakta vår metod Terins.å försäljningsframgångar, säger SensoDetects VD Martin Terins.

Företrädesemissionen har skett i syfte att stärka SensoDetects ekonomiska ställning inför planerade säljaktiviteter för bolagets CE-märkta produkter för vuxenpsykiatrin (ADHD, Asperger och Schizofreni) främst i Sverige och Danmark, samt etablera samarbete/partnerskap för expansion på nya marknader. Bolagets mål är också att bredda vårt erbjudande till stöd för differential diagnostik genom CE-märkning av ytterligare diagnoser såsom bipolär sjukdom och ADHD för barn och ungdom. Baserat på positiva resultat från pågående demens-studie och vår studie kring läkemedels påverkan på centrala nervsystemet, vill bolaget satsa vidare i valideringsprocessen för att uppnå CE-märkning och kommersialisering av nya produkter.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 42. Handel i BTA kommer att ske på AktieTorget fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos bolagsverket, vilket beräknas ske runt månadsskiftet oktober/november 2015.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Terins
VD, SensoDetect Aktiebolag
Telefon: 046 - 15 79 04, 070-527 21 10
E-post: martin.terins@sensodetect.com

Cision WireAnnonsbilliga resor