fb


2015-10-14 9:15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i CONCENT HOLDING AB (PUBL)

| Mer

Ekonomi Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 6 november 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 9 november 2015.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till sara.slotte@concent.se eller skriftligen till Concent Holding AB (publ), Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 6 november 2015 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1.
Val av ordförande.

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.
Val av en eller flera justeringsmän.

4.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.
Godkännande av dagordning.

6.
Beslut om att anta ny bolagsordning.

7.
Avslutande av stämman.

Beslut om att anta ny bolagsordning

Punkt 6: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antaga ny bolagsordning med i huvudsak följande ändringar:

5. Antal aktier

Vid emission av stamaktier ska endast innehavare av dessa aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag.

Vid emission av preferensaktier ska endast innehavare av dessa aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya stamaktierna.

6. Vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande ett belopp om två (2) kronor för varje preferensaktie och kvartal, dock högst åtta (8) kronor per år ("Preferensutdelning").

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver Preferensutdelning även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med ovan eller om den kvartalvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger Preferensutdelningen, ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan Preferensutdelningen och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp ("Innestående Belopp"). Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

7. Inlösen

För tiden efter den 1 januari 2017 äger styrelsen rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier. Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen.

Lösenbeloppet ska uppgå till 95 kronor plus Innestående Belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie.

8. Bolagets upplösning

Om bolaget likvideras ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till återbetalning med ett belopp, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt punkt 7 per tidpunkten för likvidationen, jämt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till innehavarna av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 138 762 484 och antalet aktier till
82 062 484, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie och 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie.

____________________

Stockholm i oktober 2015

Concent Holding AB (publ)

Styrelsen

Cision WireAnnonsbilliga resor