fb


2015-10-14 8:00

Stark tillväxt inom huvudsegmentet

| Mer

Ekonomi Fjärde kvartalet

·  Nettoomsättningen ökade med 7,4 procent under kvartalet till 1 759 miljoner kronor (1637). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,6 procent (16,3).

·  Bruttomarginalen uppgick till 14,2 procent (14,6).  

·  Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 67 miljoner kronor (70). Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-46).

·  Kvartalets resultat uppgick till 30 miljoner kronor (-20).

·  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,39 kronor (-0,31).

·  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,39 kronor (-0,31).

·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 miljoner kronor (-26).

September 2014-Augusti 2015

·  Nettoomsättningen ökade med 7,6 procent under perioden till 7 933 miljoner kronor (7 371). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,7 procent (21,0).

·  Bruttomarginalen uppgick till 14,1 procent (14,4).

·  Justerat rörelseresultat (EBITA)  uppgick till 354 miljoner kronor (353). Jämförelsestörande poster uppgick till -69 miljoner kronor (1).

·  Periodens resultat uppgick till 125 miljoner kronor (164).

·  Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 1,75 kronor (2,48).

·  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,75 kronor (2,48).

·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59 miljoner kronor (256).

·  Nettoskulden i relation till justerat EBITDA 2,8 (3,2).

·  Styrelsen föreslår en utdelning om 1.70 (-) kronor per aktie, tillika totalt XX miljoner kronor.

Verksamheten

Alla siffror i miljoner Kv 4 14/15 Kv4 13/14 Helår14/15 Helår13/14
kronor om inte annat
anges
Nettoomsättning 1 759 1 637 7 933 7 371
Organisk 5,6 16,3 5,7 21,0
omsättningstillväxt (%)
Bruttomarginal (%) 14,2 14,6 14,1 14,4
Justerat rörelseresultat 67 70 354 353
(EBITA)
Justerad EBITA-marginal 3,8 4,3 4,5 4,8
(%)
Periodens resultat 30 -20 125 164
Resultat per aktie före 0,39 -0,31 1,75 2,48
utspädning, (SEK)*
Resultat per aktie efter 0,39 -0,31 1,75 2,48
utspädning, (SEK)*
Kassaflödet från den -23 -26 59 256
löpande verksamheten
Nettoskuld/justerat - - 2,8 3,2
EBITDA (ggr)
Avkastning på eget - - 9,4 22,0
kapital (%)

*För att erhålla jämförbarhet mellan perioderna har resultat per aktie omräknats baserat på justerat antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 14 oktober 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Cision WireAnnonsbilliga resor