fb


2015-10-14 8:00

Förändring av affärsmodell påverkar dotterbolaget Cad-Q

| Mer

Ekonomi Cad Qs försäljning av Autodesklicenser kommer successivt att övergå till en ny modell där kunden, istället för att köpa, abonnerar på produkterna månads-, kvartals-, års- eller flerårsvis. Från den 1 augusti 2016 kommer nya Autodesklicenser endast att erbjudas som abonnemang.

De kunder som har köpt nyttjanderättslicenser kommer även fortsatt att äga och ha full nyttjanderätt till dessa licenser, och kunder med existerande underhållsavtal för licenser kommer att få motsvarande rättigheter så länge som de fortsätter att förnya sitt underhåll.

"Vi är Nordens ledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. Övergången till en abonnemangsbaserad affärsmodell för Autodeskprogramvaror innebär att vi kan vi nå fler kunder och bygga upp en än större andel återkommande och mer förutsägbara intäktsströmmar", säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group. 

Den underliggande affärsvolymen förändras inte men övergången ger initialt en negativ påverkan på den redovisade nettoomsättningen, resultatet och kassaflödet. Förändringen beror på att licenserna intäktsförs när de säljs medan ett abonnemang intäktsförs i takt med att programvaran används. Cad-Q kommer att öka försäljningen av egna produkter och tjänster samt anpassa organisationen och genomföra kostnadsbesparingar. Bedömningen är att ovan beskrivna förändringar medför att resultatet 2016 påverkas negativt med cirka 15 MSEK. Verksamhetsåret 2019 bedöms resultatet från Autodeskprodukterna att åter vara på samma nivå som innan transformeringen.

Cad-Q är ett dotterbolag inom affärsområde Design Management.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra enligt lagen och/om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015 kl. 08:00.

Cision WireAnnonsbilliga resor