fb


2014-12-17 13:09

Belys problemet med energislukande belysning i svenska fastigheter!

| Mer
I Sverige använder vi varje år cirka 14 TWh till belysning av våra hushåll, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader. Det är en hög siffra, onödigt hög.

Allmänt Det görs förvisso mycket av både privata och offentliga aktörer för att energieffektivisera och bli klimatsmarta på olika sätt och det är bra. Dessvärre har energianvändningen när det gäller belysning tyvärr hamnat i skymundan, kanske på grund av otillräcklig kunskap i ämnet.

Energimyndigheten menar att en alltför hög andel av våra kommersiella och offentliga lokaler fortfarande har föråldrade belysningssystem. Enligt myndighetens STIL-rapport är 75 procent av alla belysningsanläggningar 25 år eller äldre. Omoderna belysningssystem medför flera betydande problem. Systemen är energislukande; har en långt större klimatpåverkan än nödvändigt, ger högre energikostnader än vad moderna anläggningar genererar och de kan dessutom vara ett arbetsmiljöproblem.

Undersökningar visar att det går att spara upp till 80 procent energi genom att byta ut gamla
belysningssystem mot mer moderna. Under 2011 kunde vi sparat lika mycket energi genom att byta ut alla ålderdomliga anläggningar i Sverige, som vad den samlade vindkraftsindustrin producerade under samma år.

Detta behöver inte vara komplicerat, det handlar om vilja. Framför allt en vilja från statens sida att vara ett föredöme. Om man på ett trovärdigt sätt vill påverka övriga aktörer är det en fördel om själv föregår med gott exempel. Därför bör man ta initiativ till att göra en översyn av de svenska belysningssystemen ur ett hållbarhetsperspektiv Det lägger grunden för ett konstruktivt förändringsarbete inom både offentlig och privat sektor.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett viktigt och verkningsfullt instrument för att få till stånd en förändring. Staten, landstingen och kommunerna genomför stora upphandlingar som berör fastigheter och lokaler. Vi menar att behovet av modernare belysning i Sverige bör beaktas inom ramen för dessa upphandlingar där livscykelkostnaderna kan användas som ett konkret underlag. Självklart kan tyckas, men så är inte fallet idag.

Det är hög tid att ta problemet med föråldrade belysningsanläggningar på allvar och inleda ett förändringsarbete för att modernisera. Ett sådant förändrings- och moderniseringsarbete kräver både tydliga mål och investeringar. Vill vi nå målen är investeringar nödvändiga, för att minska belastningen på klimatet, sänka energikostnaderna, erbjuda bättre arbetsmiljöer och fortsätta att vara föregångsland inom energieffektivisering och hållbarhet.

Ingemar Nilsson (s)

riksdagsledamot och energipolitisk talespersonAnnonsbilliga resor