fb


2014-03-13 9:19

Misstänkt jäv bakom Icas dominans i Norrtälje

| Mer

Företag Ica har cirka 70 procent av dagligvaruhandeln i Norrtälje kommun. När konkurrenterna ville etablera sig i ett nytt handelscentrum blev det från den politiska majoriteten ett blankt nej. En av de som fattade beslut om detta var ordföranden i bygg- och miljönämnden, Mats Hultin - tillika styrelseledamot i Ica Flygfyren som ligger i Norrtälje.

- Det här är en klassisk situation av jäv, säger Wiweka Warnling Nerep, professor i offentlig rätt vid Stockholms Universitet, till Webfinanser.

Bakgrunden är denna; när Norrtälje kommun aviserade att man ville bygga ett nytt handelscentrum vid Nordrona utlystes en anbudstävling. Sju intressenter anmälde sig och anbudstävlingen vanns av fastighetsbolaget Sycava vars ägare, Claes-Göran Sylvén, även driver Ica Flygfyren i Norrtälje. Någon ytterligare dagligvaruhandel fanns emellertid inte med i planeringen för området.

På tomten intill vid Nordrona, Görla 8:1, presenterade bland andra Coop att man ville etablera en ny butik och gjorde kommunen uppmärksam på detta. När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde 2 oktober 2013 behandlades frågan. Bland andra närvarade bygg- och miljönämndens ordförande, Mats Hultin (m) – som alltså även sitter som ordinarie ledamot i Claes-Göran Sylvéns Ica Flygfyren. Mats Hultin anmälde inte att han skulle kunna vara jävig i frågan. Ulrika Falk (s) minns mötet:

- Personligen hade jag anmält jäv. Mats Hultin borde ha lämnat rummet och inte varit med då vi diskuterade planen och förslaget gällande Görla 8:1. Vi tyckte och tycker fortfarande att förslaget från Coop väl överensstämmer med vad området passar för. De hade arbetat efter de riktlinjer kommunen lagt upp initialt, säger Ulrika Falk.

En källa på Norrtälje kommun säger till Webfinanser att detta ”luktar svågerpolitik” då Mats Hultin och Claes-Göran Sylvén har fler affärsmässiga relationer; Hultin är styrelseordförande i inkClub Development AB vars moderbolag ägs av Ica-Gruppen med Claes Göran Sylvén som styrelseordförande.

Wiweka Warnling Nerep får medhåll av Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm:

- Det låter onekligen som ett tydligt fall av jäv och strider mot 6 kap 24 § i Kommunallagen, säger Lars Henriksson. Och det är allmänförvaltningsrättslig princip att man inte deltar i den här typen av möten om man är jävig. Så enkelt är det.

Kjell Jansson (m) är kommunstyrelsens ordförande och ledde arbetsutskottets möte 2 oktober 2013.

Är det ett politiskt bekymmer att Mats Hultin sitter med i den lokala Ica-handlarens styrelse och samtidigt fattar beslut som påverkar konkurrenterna?

- Det vill jag inte uttala mig om. Anledningen till att vi sa nej är att det inte finns någon detaljplan klar för området. Vi jobbar på att finna en lösning.

Juridisk expertis menar att detta strider mot kommunallagen. Kommer ni att se över ärendet igen?

- Eventuellt jäv måste varje person ta eget ansvar för. Mer vill jag inte säga i nuläget, säger Kjell Jansson och bollar vidare frågan till Mats Hultin.

Mats Hultin, är det rätt att du i egenskap av styrelseledamot i Ica Flygfyren i Norrtälje fattar beslut om konkurrenters nyetableringar?

- Skulle jag ha missat att det fanns risk för att jag skulle vara jävig i frågan så ber jag naturligtvis om ursäkt. Jag håller inte med, men säger inte heller emot. Jag minns faktiskt inte mötet helt tydligt fast jag är säker på att utgången skulle ha blivit densamma utan mig. Jag brukar i alla fall vara noggrann och anmäla jäv, säger Mats Hultin.

Tycker du att frågan bör tas upp i kommunstyrelsen igen – utan dig och utan risk för att det skulle uppstå jäv?

- Det får du fråga Kjell Jansson om. Eller en jurist.

Ulrika Falk välkomnar ett nytt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott:

- Har beslut fattats på felaktiga grunder så måste vi naturligtvis åtgärda det. Jag förutsätter att Kjell Jansson utlyser ett nytt möte i frågan.

Fotnot: Kommunallagen 6 kap. Jäv
24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom nämnden avgör ärendet. Lag (1994:690).Annonsbilliga resor