fb


2013-05-29 20:10

Ny kartläggning om hemlöshet bland EU-migranter

| Mer

EU Åtta av tio hemlösa EU-migranter i Sverige är män. Hälften sover utomhus eller i tält, bil eller husvagn. De är här för att söka arbete, men blir snabbt hemlösa när jobben och därmed inkomsterna uteblir. Det är några av resultaten i en ny rapport från Socialstyrelsen om hemlöshet bland utrikesfödda.

- EU-migranternas utsatthet är stor samtidigt som kommuner och myndigheter inte möter den här gruppens rätt att få sina basbehov tillgodosedda när de vistas i Sverige, säger utredaren Birgitta Hedlund Kenttä.

Grundregeln i EU-lagstiftningen om fri rörlighet är att arbetssökande EU-migranter* har rätt att ta del av socialtjänstens service i det EU-land och den kommun de befinner sig.

Socialstyrelsens nationella kartläggning om hemlöshet från 2011 visade att hemlösheten bland utrikesfödda hade ökat sedan 2005. Den studien omfattade dock inte personer utan uppehållstillstånd. Den nya kartläggningen - som liksom den förra sker på uppdrag av regeringen - är därför helt inriktad på den gruppen, de akut hemlösa EU-migranterna.

Rörlig grupp
Underlaget till kartläggningen består av enkätsvar från landets kommuner och ett antal större hjälporganisationer samt en mätning av antalet hemlösa EU-migranter i Sverige under ett dygn i november 2012. Det var vid tillfället 370 personer, en siffra som bör tolkas med försiktighet. De organisationer och kommuner som försett Socialstyrelsen med faktaunderlaget uppskattar att antalet hemlösa EU-migranter kan vara större.

- Den här gruppen är rörlig och flyttar runt i landet och till andra EU-länder i jakten på arbete och därför är det svårt att få en fram ett exakt antal, säger projektledaren Annika Remaeus.

Kartläggningen visar att denna grupp, till skillnad från de hemlösa som ingick i den tidigare kartläggningen, inte i någon högre utsträckning har missbruksproblem eller lider av psykisk ohälsa.

Den vanligaste orsaken till hemlösheten bland EU-migranterna är arbetslöshet. Endast var femte får lön från arbete, antingen tillfälligt eller regelbundet, medan cirka var tredje försörjer sig som gatumusikanter eller genom att tigga.

Inte hemlösa i hemlandet
Kartläggningen visar även bland annat detta:

• 80 procent av de hemlösa, utrikesfödda, är män och medelåldern är 38 år.
• En övervägande majoritet är från Rumänien, därefter från Polen respektive Spanien.
• Cirka 80 procent har varit hemlösa i Sverige under mindre än ett år. Majoriteten har inte varit hemlös i sitt hemland.
• Cirka 80 procent har tagit emot hjälp, mestadels från kyrkor och ideella organisationer.
Socialstyrelsens bedömning är att kommuner och myndigheter som möter EU-migranterna är i stort behov av kunskap om vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas. Det gäller till exempel när han eller hon ska registrera sig hos Arbetsförmedlingen eller få en prövning om försörjningsstöd och tillfälligt boende.
*Detta begrepp rymmer dels EU/EES-medborgare, dels personer som kommer från ett land utanför EU, men har varit bosatta inom EU i mer än fem år samt utrikesfödda som inte befinner sig i en asylprocess.Annonsbilliga resor