fb


2013-03-04 16:15

Större risk att insjukna i schizofreni för utrikesfödda

| Mer

Kommun Personer som har invandrat till Sverige löper större risk att insjukna i schizofreni än personer födda i Sverige. Socialstyrelsen kan också konstatera att många av dessa personer saknar läkemedelsbehandling, framför allt utrikesfödda män med schizofreni.

- Det är mycket viktigt att säkerställa att denna utsatta grupp få en god vård och behandling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni, säger Ebba Hedlund, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har genomfört en analys av insjuknandet, vården och levnadsförhållandena för utrikesfödda schizofrenisjuka.

- Vi vill uppmana vårdgivare att noggrant följa upp dessa patienters medicinering och deras tillgång till medicin, särskilt antipsykotiska läkemedel. Detta ökar möjligheten att kontrollera sjukdomen och förbättra patientens livskvalitet, säger Ebba Hedlund.

Mindre medicinering
När det gäller schizofreni finns flera faktorer som minskar risken för återfall i akut psykos, återintagning på sjukhus och allvarliga konsekvenser som exempelvis självmord. Förutom att medicineringen upprätthålls är det viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Dessutom är insatser som kognitiv beteendeterapi, arbetsinriktad rehabilitering, familjeinterventioner och utbildningsinsatser för både anhöriga och patienten av stor vikt.

- Om det psykosociala stödet brister eller inte är anpassat till behoven så kan detta leda till att medicineringen avbryts och att personen förlorar kontrollen över sjukdomen. Detta påverkar både den sjukas försörjningsförmåga och överlevnad, säger Ebba Hedlund.

Socialstyrelsens analys visar en ökad risk att avlida för schizofrenisjuka jämfört med friska personer födda i samma region. För kvinnor födda i Asien är den risken elva gånger högre, medan risken för kvinnor födda i Sverige är sju gånger högre under de första sju åren efter insjuknandet. I gruppen män födda i Afrika, EU och Nordamerika hämtar endast hälften ut antipsykotiska läkemedel under det fjärde året efter insjuknandet i schizofreni.

Socialt utsatt grupp
Personer med schizofreni har en svag ställning på arbetsmarknaden, få kan försörja sig på förvärvsarbete och detta gäller i än högre utsträckning utrikesfödda med schizofreni.

- Att utrikesfödda i lägre utsträckning medicinerar kan bidra till att möjligheten att behålla ett jobb minskar, säger Ebba Hedlund.

Risken att insjukna i schizofreni påverkas av såväl genetiskt betingad sårbarhet som stress. Forskare ibland annat Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Danmark har tidigare rapporterat om en ökad risk för invandrare att insjukna i schizofreni. Särskilt stor vikt har man fäst vid en socialt utsatt position och diskriminering.

- Forskningen lyfter fram den stress det kan innebära om det visar sig att en persons målsättningar och ambitioner om en nystart med etablering och försörjning i det nya landet visar sig vara svåra att realisera, säger Ebba Hedlund.Annonsbilliga resor