fb


2013-01-06 12:00

Konsumentskyddet viktigt när svensk fondmarknad får ny reglering

| Mer

Fondnyheter Konsumentskyddet viktigt när svensk fondmarknad får ny reglering
Den nya regleringen av förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, får stor betydelse för den svenska fondmarknaden. Konsumentskyddet måste därför beaktas noga. Det konstaterar Fondbolagens förening i sitt remissyttrande över
AIF-förvaltarutredningens betänkande (SOU 2012:67).
Betänkandet innehåller förslag till hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, det så kallade AIFM-direktivet, bör genomföras i svensk rätt. De nya reglerna träder i kraft i juli i år och berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är ”vanliga” värdepappersfonder. Fonder som berörs är exempelvis specialfonder, riskkapital¬fonder och fastighetsfonder.
Direktivet innebär att det blir möjligt att såväl marknadsföra som förvalta sådana fonder över gränserna. Det innehåller dock endast reglering av fondförvaltarna. Fonderna förblir nationellt reglerade. Många av dessa fondförvaltare omfattas i dag inte av någon finansiell reglering. Fondbolagen är däremot redan föremål för liknande reglering och uppfyller därför i stort de nya krav som ställs. För fondbolag innebär de nya reglerna möjlighet att förvalta andra typer av fonder än vad som är möjligt i dag.
Föreningens huvudsakliga synpunkter:
• Föreningen anser att det av såväl konkurrens- som konsumentskyddsskäl finns behov av ett förbättrat svenskt fondregelverk som är jämställt det som finns i andra länder inom EES. Bland annat bör man överväga reglering av fastighetsfonder och associationsrättsliga fonder, det vill säga den fondform som är vanligast utomlands (till exempel SICAV).
• Föreningen anser vidare att frågan om vilka krav som bör ställas vid marknadsföring av alternativa investeringsfonder till konsumenter bör övervägas noga. För närvarande omfattas endast specialfonderna av konsumentskyddande reglering. Övriga alternativa investeringsfonder, svenska som utländska, kommer enligt förslaget att få marknadsföras till konsumenter utan krav på motsvarande skydd. Föreningen förordar att det åtminstone ställs krav på för konsumenter lämplig information om fonderna.
• En fråga som hör samman med konsumentskyddet är om det är lämpligt att, som föreslås i betänkandet, slopa begreppet värdepappersfonder. Värdepappersfonder omfattas inte av AIFM-direktivet, utan är föremål för annan EU-reglering som kännetecknas av ett högt konsumentskydd (UCITS-direktivet). Föreningen anser att det är av vikt att värdepappersfonderna kan särskiljas från andra investeringsfonder och förordar därför att det befintliga namnet behålls.
• Föreningen välkomnar förslaget att införa vissa undantag från konsumentskyddsreglerna för specialfonder som inte riktar sig till konsumenter utan endast till professionella investerare.
• I övrigt är det av stor betydelse att lagstiftningen, även när den bygger på ett EU-direktiv, inte medför alltför stora tillämpningssvårigheter och föreningen efterlyser därför klargöranden på flera punkter.
Regeringen utsåg 2011 en särskild utredare med uppgift att föreslå hur AIFM-direktivet bör genomföras i svensk rätt. Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening, har deltagit i utredningen som sakkunnig.Annonsbilliga resor