fb


2012-09-21 17:09

Prao-elevs deltagande vid förlossning kritiseras

| Mer

Medicin Prao-elevs deltagande vid förlossning kritiseras
Socialstyrelsen kritiserar Skånes universitetssjukhus på flera punkter efter att en ung prao-elev tilläts att delta aktivt vid ett kejsarsnitt. Under handledning av läkaren fick eleven göra ett hudsnitt på patienten och även ge henne lokalbedövning.

Socialstyrelsens utredning visar att händelsen inträffade under prao-elevens första dag, och att samma sak upprepades igen på dag tre under praktiken. Enligt verksamhetschefen har eleven även närvarat vid en förlossning med sugklocka och fått göra en vaginal undersökning.

Hot mot patientsäkerheten
Socialstyrelsens utredning pekar på flera brister. Av beslutet framgår att händelserna inte är förenliga med god och säker vård, och att patientsäkerheten har äventyrats.

- Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Läkaren har brustit i sin yrkesutövning dels genom att patienten inte fått tillräcklig information om elevens status och roll vid operationen, dels genom att läkaren överlåtit en del av sina arbetsuppgifter på en outbildad prao-elev, säger inspektören Anne-Lie Berg.

Socialstyrelsen finner även flera brister i den internutredning som gjorts på Skånes universitetssjukhus. I utredningen saknas riskbedömning och svar på om liknande händelser inträffat tidigare i verksamheten. Dessutom redogörs bara för en av de händelser som beskrivits under elevens praktik, inte de andra.

Personalen reagerade
Av Socialstyrelsens utredning framgår att flera ur den övriga personalen reagerat på prao-elevens låga ålder men inte velat ifrågasätta verksamhetschefens godkännande av praktiken. Socialstyrelsen ser allvarligt på att patientsäkerheten äventyrats genom att man inte haft ett öppet klimat som möjliggjort en diskussion om det lämpliga i prao-elevens närvaro på operationsavdelningen.

Av beslutet framgår att vårdgivaren ska redovisa till Socialstyrelsen hur sjukhusets nya rutiner och riktlinjer för praktik implementerats. Socialstyrelsen vill också ta del av sjukhusets handlingsplan för förbättrad patientsäkerhetskultur på kvinnokliniken.Annonsbilliga resor