fb


2012-08-17 13:30

Delårsrapport Januari - Juni 2012

| Mer

Börs VDs kommentar

Vi har ett tufft kvartal bakom oss med en låg aktivitetsnivå på marknaden. Det har lett till ett jämförelsevis svagt andra kvartal med en betydande förlust och en svag orderingång, att jämföra med andra kvartalet föregående år, som var osedvanligt starkt. Marknaden har blivit trögare än vi förutspått. Ett antal projekt inom detaljhandeln har skjutits fram eller lagts ned och kunderna har överlag varit mycket restriktiva med sina investeringar.

Under våren har vi arbetat aktivt med vår marknadsstrategi. Stark efterfrågan inom vissa nischer samtidigt som marknaden i andra delar utvecklas mycket långsamt har lett oss till ett vägval vad gäller hur vi ska rikta våra resurser. Vi har därför beslutat oss att renodla och fokusera på ett fåtal specifika volymnischer där vi ser särskilt goda förutsättningar att få utväxling på MultiQs konkurrensfördelar. I praktiken handlar det om avancerade och som regel skräddarsydda skärmlösningar i specifika marknadssegment, där det krävs komplex integration till andra system för att lösa affärskritiska behov. Spelmarknaden är ett typiskt exempel på en intressant volymnisch med krav som passar MultiQs förmåga mycket väl, och där vi även ser stor potential för en internationell expansion. Under de senaste fem åren, då över 9000 interaktiva bildskärmar tagits i drift hos Svenska Spels spelombud, har MultiQ byggt upp en unik kompetens inom området för digitaliserad spelinformation, vilket utgör en stark konkurrensfördel när andra länder nu börjar nå samma mognad som Sverige.

En annan nisch som väldigt väl matchar MultiQs specifika kompetens är säkerhetsmarknaden, där nyckelfärdiga skärm-lösningar kan förenkla och fylla en kritisk funktion i över-vakningssystem. Baserat på vår unika kompetens på området har MultiQ flera långtgående dialoger och även konkreta projekt med stora globala aktörer.

En av åtgärderna i syfte att renodla verksamheten, öka takten i de nischer vi har valt att inrikta oss på samt stärka vår förmåga i samarbetena med de internationella aktörerna, var beslutet att koncentrera den svenska organisationen till Malmö. Avvecklingen av kontoret i Stockholm har redan påbörjats.

Intäkter

Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 18,2 Mkr (26,3 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 31% jämfört med de starka siffrorna för samma period förra året. Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 39,8% (41,1%).

Intäkterna för perioden januari - juni uppgick till 40,2 Mkr (45,9 Mkr), vilket är en minskning med 12% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 41,3% (41,7%), vilket är något lägre än föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -3,8 Mkr (0,7 Mkr). Under perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till -4,9 Mkr (-1,9 Mkr), vilket är en försämring jämfört med före-gående år. 0,9 Mkr avser engångskostnader avseende avvecklingen av Stockholmskontoret.

Orderingång

Orderingången för andra kvartalet uppgick till 19,8 Mkr, jämfört med 28,4 Mkr för motsvarande period 2011, en minskning med 30%. Orderingången för perioden uppgick till 40,1 Mkr (51,1 Mkr), en minskning med 22%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 11,8 Mkr (10,4 Mkr) vilket är 13% högre än vid samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under april-juni 2012

I andra kvartalet fick MultiQ ännu en order av Svenska Spel, värd drygt 5 Mkr, för leverans under tredje och fjärde kvartalet 2012.

I den hårda konkurrensen inom det traditionella bildskärms-området uttrycker kunder och partners som väljer MultiQ ofta uppskattning för bolagets höga kvalitet, skalbarhet och breda tjänsteerbjudande. Under perioden har en europeisk partner med sådana högt ställda kvalitetskrav lagt två order om totalt 8 Mkr på bildskärmar med tillbehör. Leverans sker under 2012 och chanserna till fortsättningsorder bedöms som goda.

Under perioden lanserades en ny produktfamilj med wide full-HD skärmar och en ny serie mediamonitorer och kiosker med inbyggd mediaspelare. Med inbyggda mediaspelare förenklar MultiQ installationen av digitala skylt- och kiosksystem samtidigt som driftsäkerhet och kvalitet förstärks.

En tvist angående en större bildskärmsleverans under åren 2008-2010 har lösts genom förlikning i enlighet med förväntan, för vilken reservationen gjordes i det första kvartalet 2012.

Framtid

Vår främsta målsättning är att uppnå en hållbar långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Med skärpt fokus på ett urval av smala volymnischer går vi in i en intensiv period både utvecklings- och försäljningsmässigt. Satsningarna är långsiktiga, men vi känner att vi har en stark position på den nordiska marknaden och i globala nischer, ett konkurrenskraftigt erbjudande och en stark närvaro på övriga nyckelmarknader. Vi har flera ramavtal som löpande genererar nya order samt ett antal lovande projekt med goda möjligheter till fortsättningsorder. Den starka projektorienteringen i vår verksamhet gör däremot att faktureringen kan fluktuera kraftigt mellan kvartalen.

Styrelsen och bolagsledningen anser att den närmaste framtiden är osäker och svårbedömd. Osäkerheten kommer att prägla återstoden av året och 2012 blir ett svagt resultatmässigt år. Långsiktigt är dock styrelsen och bolagets ledning positiva i sin bedömning av bolagets möjligheter.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 21,4 Mkr (15,0 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2012, varav 8,3 Mkr (14,8 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 65,8% (56,2%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,2 Mkr (0,3 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 2,5 Mkr (-4,0 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -13,3 Mkr (0,0 Mkr).

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,4 Mkr (-1,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-1,7 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,2 Mkr (0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2012.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's årsredovisning för 2011, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's årsredovisning för 2011 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2011, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen "IFRS" i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2011.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september      25 oktober 2012
Bokslutskommuniké 2012                    8 februari 2013

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-faktorer som moderbolaget och de företag som ingår I koncernen står inför.

Malmö den 17 augusti 2012

Charlotta Falvin         Anders Laurin
Styrelseordförande Verkställande direktör
   
Lennart Pihl Mats Lindoff
Vice ordförande Styrelseledamot
   
Lotta Lundén
Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2012 kl 13:30.

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

Cision WireAnnonsbilliga resor