fb


2012-08-17 8:00

Delårsrapport  januari-juni 2012

| Mer

Börs Delårsrapport för perioden januari - juni 2012

Andra kvartalet april-juni 2012                                                                                               

· Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet 2012 ökade med 24 procent till
122,3 MSEK (98,6). Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 15 procent
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 12,9 MSEK (1,8)
· Resultat efter skatt uppgick till 13,2 MSEK (2,4)
· Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,03)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,2 MSEK (15,1)
· Nettokassan den 30 juni uppgick till 158,3 MSEK jämfört med 179,4 MSEK den 31 mars
· Utdelning till aktieägarna har i maj månad skett med 29,3 MSEK (19,9)
· Efter beslut vid årsstämman den 27 april att dra in samtliga aktier som återköpts under
tidigare återköpsprogram uppgår antalet aktier i Biotage till 73 255 705. Biotage har vid rapportperiodens utgång inget innehav av egna aktier

Första halvåret januari-juni 2012                                                                              

· Koncernens nettoomsättning under det första halvåret 2012 ökade med 18 procent till
241,9 MSEK (205,8). Till jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 11 procent
· Rörelseresultatet för sexmånadersperioden uppgick till 21,5 MSEK (4,4)
· Resultat efter skatt uppgick till 21,0 MSEK (3,9)
· Resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK (0,05)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,4 MSEK (62,0)
· Nettokassan den 30 juni uppgick till 158,3 MSEK jämfört med 198,4 MSEK
den 31 december 2011
               

      

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi under det första halvåret uppnått Biotages mål på 10 procents försäljningstillväxt och att vi närmar oss lönsamhetsmålet på 10 procents rörelsemarginal. Den kraftiga förbättringen under det andra kvartalet beror till del på att vi jämför med relativt svaga siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Trots att vi är verksamma i en mycket konkurrensutsatt marknad har vi lyckats öka försäljningen och behålla våra genomsnittliga försäljningspriser. Detta tillsammans med god kostnadskontroll utgör grunden till det väsentligt förbättrade rörelseresultatet. Bruttomarginalen minskar något under kvartalet bland annat på grund av de satsningar vi gör på tillväxtmarknader som Kina och Latinamerika.

Den amerikanska marknaden är fortsatt den största enskilda marknaden för Biotage med 38 procent av kvartalets försäljning. Försäljningen i EU-området ökar sin relativa andel och uppgår till 31 procent för kvartalet. Japan utgör 20 procent, Kina utgör fem procent och övriga världen sex procent av den globala nettoomsättningen. Vi har haft en god försäljningsutveckling i samtliga regioner.

Produktområdesvis fortsätter reningsprodukterna att utvecklas väl. Det gör även Sample Prep-produkterna inom analytisk kemi. De traditionella syntesprodukterna uppvisar en svagare försäljnings­ökning medan produkterna inom peptidsyntes visar stadig tillväxt. Evaporerings­produkterna har inte levt upp till våra förväntningar under kvartalet med minskade försäljningssiffror.

Vi har under det andra kvartalet färdigställt pilotskaleanläggningen i Lund och fortsatt att arbeta med våra projekt inom rening och separation i produktionsskala.

Under kvartalet har vi lanserat endast en ny produktlinje och det specifikt för den japanska marknaden. Produktlanseringarna som genomfördes under årets första kvartal har varit framgångs­rika. Nya produktlanseringar kommer att ske under det tredje kvartalet och då inom såväl instrument som förbrukningsvaror. Vi följer vår strategi att öka den relativa andelen försäljning som utgörs av förbrukningsvaror. Service och förbrukningsvaror utgör under andra kvartalet 58,8 procent av den totala försäljningen, att jämföra med 57,4 procent för 2011.

Biotage har fortsatt en stark finansiell ställning med en nettokassa vid halvårsskiftet på 158 MSEK vilket ger oss handlingsfrihet avseende förvärv, återköp av aktier och utdelning.

            
Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England, Kina och Japan. Biotage har cirka 270 anställda och omsatte 428,1 MSEK under 2011. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Cision WireAnnonsbilliga resor