fb


2012-08-13 7:00

East Capital Explorer AB - Rapport om återköp av egna aktier i East Capital Explorer

| Mer

Börs

East Capital Explorer AB meddelar att bolaget, inom ramen för styrelsens beslut
om att utnyttja återköpsbemyndigandet som meddelades 7 augusti 2012, har
återköpt 29 727 aktier under perioden 8 till 10 augusti 2012 till en snittkurs
på 48,69 SEK per aktie.

Förvärv kan ske till och med den 10 oktober 2012 med iakttagande av
handelsförbud i enlighet med gällande regler. Verkställighet av beslutet att
förvärva aktier är avhängigt marknadsvillkor, gällande regler och bolagets
kapitalsituation vid varje tidpunkt.

Före den 7 augusti 2012 ägde East Capital Explorer inga egna aktier. Totalt
antal utestående aktier i East Capital Explorer, inklusive de som ägs av
bolaget, uppgår till 33 709 706.


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor