fb


2012-08-07 7:01

East Capital Explorer AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

| Mer

Börs

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick den 30 juni 2012 till 8,60 EUR[1] (10,97
EUR)[2]. Det totala substansvärdet uppgick till 290 MEUR (382 MEUR), vilket
motsvarar en minskning med 9,7 %[3] (-9,1 %) under det andra kvartalet. Sedan
den 30 juni 2011 har substansvärdet minskat med 24,1 %(3) (-0,3 %)

För de första sex månaderna var nettoresultatet för koncernen -3,2 MEUR (-40,1
MEUR). För aktieägare i moderbolaget var netto-resultatet -1,4 MEUR (-34,7 MEUR)
och resultatet per aktie uppgick till -0,04 EUR (-1,00 EUR)

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni 2012 till 57 MEUR
(66 MEUR) varav 49 MEUR (61 MEUR) var tillgängliga för framtida investeringar

Vid East Capital Explorers årsstämma som ägde rum i april godkändes styrelsens
förslag om en utdelning till aktieägarna om 0,80 SEK per aktie. Årsstämman
godkände också styrelsens förslag att dra in de 1 141 969 aktier som tidigare
återköpts och aktierna makulerades i slutet av juni. Årsstämman gav även
styrelsen ett nytt återköpsmandat

I maj avyttrade East Capital Explorer hela sitt innehav i TEO LT till
TeliaSonera. Totalt erhöll bolaget 19,5 MEUR inklusive utdelning, vilket var
1,6 MEUR högre än värdet per den 31 mars. Bolaget realiserade en årlig
avkastning före skatt om 17,4 %

Den tidigare aviserade investeringen på 10 MEUR i East Capital Baltic Property
Fund II genomfördes den 2 maj

Det offentliga erbjudandet i Melon Fashion Group (MFG) till följd av budplikt
slutfördes under det andra kvartalet och antalet aktier som lämnades in till
följd av budet var begränsat och motsvarade en total köpeskilling om 5,4 MEUR

I maj gjordes en omvärdering av East Capital Explorers direktinvestering i MFG.
Som ett resultat uppgick verkligt värde av innehavet per den 31 maj till 34 MEUR
vilket innebar en uppvärdering med 48 %

Under juni meddelades att East Capital Explorer erhåller två utbetalningar från
bolagets fondinvesteringar. Bolaget erhöll sin tredje utbetalning från East
Capital Power Utilities Fund uppgående till 7,3 MEUR i juni och en andra
utbetalning från East Capital Special Opportunities Fund om 10,6 MEUR som
betalades ut i mitten av juli

Stängningskursen för East Capital Explorer-aktien den 30 juni 2012 var 47,50 SEK
(motsvarande 5,42 EUR)ECEX delårsrapport 1 jan-30 juni 2012:
http://hugin.info/143006/R/1632191/523470.pdfThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: East Capital Explorer AB via Thomson Reuters ONE
[HUG#1632191]


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor