fb


2012-08-07 7:00

East Capital Explorer AB - Substansvärdet 75 SEK per aktie den 31 juli 2012

| Mer

Börs

* Den 31 juli 2012 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till
8,93 EUR (motsvarande 75 SEK[i]). Det totala substansvärdet uppgick till
301 MEUR (motsvarande 2,5 mdr SEK)
* Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 3,9 procent jämfört med
substans­­värdet 30 juni 2012
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,73 EUR
(14 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 58 MEUR (488 MSEK) varav 51 MEUR
(426 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
* I mitten av juli erhöll East Capital Explorer sin andra utbetalning från
East Capital Special Opportunities Fund på motsvarande 10,6 MEUR enligt
tidigare meddelande
* Som tidigare aviserats har East Capital Explorer sålt sitt innehav i Populi,
den georgiska dagligvarukedjan, för 1,7 MEUR vilket var 1,6 MEUR högre än
värdet per den 31 mars. Bolaget realiserade en årlig avkastning före skatt
på -44 %
* Styrelsen har beslutat att utnyttja det återköpsmandat som erhölls av
årsstämman 2012 för att skapa värde till aktieägarna mot bakgrund av bland
annat den för tillfället höga substansrabatten. Aktier kan återköpas t o m
den 10 oktober 2012 med beaktande av handelsförbud
* Som meddelats i ett separat pressmeddelande idag har East Capital Explorer
beslutat att investera 15 MEUR i East Capital Russia Domestic Growth Fund,
en ny East Capital-fond som förväntas att lanseras i slutet av augusti
* Stängningskursen för aktien den 31 juli 2012 var 45,00 SEK (motsvarande
5,38 EUR)


Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB uppgick per den 31 juli
2012 till 33 709 706. Bolaget innehar inga egna aktier.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 juli 2012, återfinns i
bifogad pdf-fil.

East Capital Explorers kalender för finansiell information:
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012, 9 november 2012
* Kapitalmarknadsdag, 9 november 2012


Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som
erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp.
Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer
fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans,
detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har
utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är
noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2012 klockan 07:00 CET.


Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor