fb


2012-08-01 10:19

MP: DET BEHÖVS MER ÄLDREOMSORG SOM DRIVS AV IDÉBURNA ORGANISATIONER

| Mer

Politik

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet en rad åtgärder med syftet att stärka de idéburna organisationernas ställning inom äldreomsorgen.

Mångfald och valfrihet inom äldreomsorgen är positivt, menar Miljöpartiet, men det behövs mer äldreomsorg som drivs av idéburna organisationer, som alternativ till den som drivs av de privata bolagen och den kommunalt drivna. Idag drivs en stor andel av Stockholms äldreomsorg av stora vinstdrivande koncerner, samtidigt som idéburna organisationer har svårt att hävda sig i upphandlingar.

 - Vi behöver ändra på det här; vi måste skapa bättre förutsättningar så att vi får fler äldreboenden och mer hemtjänst som drivs av idéburna organisationer. Det skulle ge ökad kvalitet, mångfald och valfrihet för de äldre säger, Stefan Nilsson (MP), gruppledare.

 - De tre viktigaste åtgärderna är att förbättra upphandlingarna så att sociala kriterier väger tyngre, att bättre finansieringsmöjligheter för den idéburna sektorn tas fram och att en stödfunktion för att stötta den idéburna sektorn inrättas, säger Stefan Nilsson (MP).

 - Äldreomsorg som drivs av idéburna organisationer blir mer brukarnära och gör ofta andra hänsynstaganden än rent vinstdrivande företag. Ofta blir lösningarna innovativa – det skapas nya lösningar utifrån behov, säger Christopher Ödmann (MP), vice ordförande i äldrenämnden.

 De sex förslagen från Miljöpartiet för att stötta den idéburna sektorn inom äldreomsorgen:

1. Kommunfullmäktige gör ett principiellt ställningstagande om att stötta den idéburna sektorn inom äldreomsorgen

2. Indikatorer tas fram som visar andelen äldreomsorg som utförs av den idéburna sektorn

3. Finansieringsmöjligheter för den idéburna sektorn tas fram

4. En stödfunktion inrättas, med syfte att stötta den idéburna sektorn inom vård och omsorg

5. Gemensamma råd utarbetas för upphandlingsprocessen inom äldreomsorgen med användning av sociala kriterier, för att därmed följa LOU

6. En policy utarbetas där alternativ till upphandling redovisas och värderas

 

Motionen av Stefan Nilsson (MP) och Christopher Ödmann (MP) bifogas.

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor