fb


2012-08-01 7:02

OP-Pohjola-gruppens resultat jämnstarkt trots den fördjupade skuldkrisen

| Mer

Bank

OP-Pohjola-gruppen
Börsmeddelande 1.8.2012, kl. 08.00
Delårsrapport


OP-Pohjola-gruppens resultat jämnstarkt trots den fördjupade skuldkrisen

- Resultatet för januari-juni före skatt var 337 miljoner euro (366).
Bankrörelsens resultat före skatt ökade med 17 procent, men resultatet för liv-
och skadeförsäkringssegmenten nådde inte samma resultat som i fjol.
- Räntenettot ökade med 7 procent. I sin helhet ökade intäkterna med knappt 2
procent.
- Satsningarna på affärsrörelsens tillväxt och utveckling fortsatte. Kostnaderna
ökade med 10 procent. Nedskrivningarna av fordringar halverades till 28 miljoner
euro.
- Det andra kvartalets resultat före skatt var 134 miljoner euro (157).
- Gruppens Core Tier 1 uppgick vid slutet av juni till 14,7 procent av
omslutningen, vilket är mycket bra i europeiskt perspektiv.
- Gruppens likviditet var god och kapitalanskaffningen har fungerat
klanderfritt. Inlåningen har ökat i snabb takt, tillgången på korta pengar har
varit mycket god och gruppen har emitterat långfristiga obligationslån till ett
belopp som motsvarar nästan hela det belopp av långfristiga lån som förfaller i
år.
- Affärsrörelsen har på bred front fortsatt att växa snabbare än marknaden.
Företagskreditstocken ökade på ett år med 12 procent, bolånestocken med 8
procent och inlåningen med 11 procent. Under rapportperioden ökade
premieinkomsten från skadeförsäkringen med 8 procent jämfört med fjolåret.
- OP-Pohjola-gruppens resultat 2012 uppskattas bli ungefär lika stort som eller
bättre än året innan. Närmare information finns under "Utsikter för återstoden
av året".


OP-Pohjola-gruppens nyckeltal
--------------------------------------------------------------------------------
  1-6/2012 1-6/2011 Förändring % 1-12/2011
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat före skatt, milj. e 337 366 -8,0 525

   Bankrörelse 268 228 17,3 483

   Skadeförsäkring 54 68 -20,1 8

   Livförsäkring 20 52 -62,1 10Återföringar till ägarkunder och OP-
bonuskunder 96 89 8,1 176

  30.6.2012 30.6.2011 Förändring % 31.12.2011

Kapitalbasen i förhållande till
minimibeloppet
av kapitalbasen (Konglomeratlagen) 2,01 1,61 0,4* 1,80

Primärkapitalrelation, Core Tier 1,
% 14,7 12,0 2,8* 14,0

Oreglerade fordringar av kredit- och
garantistocken, % 0,53 0,45 0,08* 0,47

Bank- och försäkringsrörelsens
gemensamma kunder (1000) 1 348 1 242 8,5 1 299
--------------------------------------------------------------------------------
* förändring i relationstalet


Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

OP-Pohjola-gruppens början av året återspeglas av kraftig tillväxt, en
välfungerande kapitalanskaffning, en ytterst god kapitaltäckning, investeringar
i framtiden samt en jämn och stabil resultatutveckling. Den allt djupare
skuldkrisen inom euroområdet ökar värdet av det vi uppnått.

Under finans- och skuldkrisen har stabiliteten blivit en allt tydligare
konkurrensfördel för oss. Våra buffertar är starka och det gynnar också våra
kunder. Under rapportperioden syntes det här i vår kraftiga tillväxt.
Tillväxtsiffrorna för utlåningen bevisar att vi även i en osäker omvärld
intensivt är närvarande i våra kunders vardag. Den gynnsamma utvecklingen av vår
marknadsposition är ett tecken på våra kunders förtroende för oss.

Resultatet är det näst bästa halvårsresultatet sedan början av finanskrisen. Det
är en god prestation under rådande förhållanden, även om det totala resultatet
blev något mindre än jämförelseperiodens resultat.

Utöver volymtillväxten stöddes vår resultatutveckling under början av året av
resultatposter som hänförs till bankrörelsen, dvs. av det ökade räntenettot och
de klart mindre kreditförlusterna. Den instabila placeringsmiljön försvagade i
sin tur resultatet för våra försäkringsrörelser.

Våra djärva strategiska satsningar på försäljning och kundbetjäning syntes klart
i de ökade kostnaderna. Kostnadsökningen kommer att avta under återstoden av
året, men samtidigt avtar också tillväxttakten för räntenettot. De fortsatt låga
marknadsräntorna och de många nya regleringarna som gäller branschen liksom de
externa kostnadsposterna kräver att vi fortlöpande fäster uppmärksamhet vid den
interna effektiviteten i verksamheten samt att kundmarginalerna följer en
stigande trend.

Enligt den i juni fastställda nya strategin för OP-Pohjola-gruppen vill vi
profilera oss som en förnyare av den finländska finansbranschen. Vi fortsätter
att växa och ökar ytterligare lönsamhetens och kapitaltäckningens betydelse. Vår
strategi fokuserar på kunden. Vi bygger upp en ny konkurrensförmån av
kunderfarenheten. Vi söker ny långsiktig tillväxtgrund. Beträffande vår egen
verksamhet ser vi på framtiden med tillförsikt.

Vår omvärld är under de närmaste månaderna fortfarande mycket krävande. Det är
oroväckande att se hur marknadens förtroende för den gemensamma euron vacklar.
Ett splittrat Europa står nu i ett vägskäl. Det är inte bara frågan om eurons
framtid, utan om fortsättningen för hela kontinentens integreringsutveckling.
Marknaden har svårt att lita på euroområdets framtid, då det råder misstroende
bland medlemsstaterna. Euron är ett politiskt projekt. Det kräver starkt
politiskt ledarskap för att vara framgångsrikt. Euron har varit och är
fortfarande värd att kämpa för också ur finländsk synvinkel.


Rapportsperiodens resultat

Gruppens resultat före skatt var 337 miljoner euro (366). Resultatet minskade
med 8,0 procent jämfört med jämförelseperiodens goda resultat. Resultatet före
skatt för januari-juni var gruppens näst största halvårsresultat sedan början av
finanskrisen.

Rapportperiodens resultatutveckling stöddes av att räntenettot växte, att
nedskrivningarna av fordringar minskade och av att skadeförsäkringens
premieinkomst ökade mer än skadekostnaden. Räntenettot ökade klart långsammare
under det andra kvartalet. Resultatet belastades av att de resultatförda
nettointäkterna från placeringsverksamheten och provisionsintäkterna i
anslutning till kapitalförvaltningen minskade från jämförelseperioden samt av
att kostnaderna ökade. Den resultatförda bonusen till ägarkunder och OP-
bonuskunder ökade från jämförelseperioden med 6,3 procent till 85 miljoner euro.

Gruppens fond för verkligt värde växte under rapportperioden med 375 miljoner
euro på grund av den goda utvecklingen på placeringsmarknaden under det första
kvartalet, medan den ett år tidigare minskade med 116 miljoner euro. Resultatet
före skatt till verkligt värde var rekordartade 711 miljoner euro (250).


Utsikter för återstoden av året

Under det andra kvartalet försämrades tillväxtförväntningarna för den globala
ekonomin och osäkerheten i anslutning till prognoserna om den ekonomiska
utvecklingen ökade då skuldkrisen inom euroområdet blev allt djupare. Tillväxten
inom euroområdet ser ut att bli anspråkslös under återstoden av året. Den
ekonomiska tillväxten i Finland förutspås också bli svag. Resultatutvecklingen
inom finansbranschen under återstoden av året påverkas också av de mycket låga
marknadsräntorna, den instabila placeringsmarknaden samt branschens ökade
reglering.

Den betydande osäkerheten som förknippas med den ekonomiska utvecklingen samt
hotet om att skuldkrisen inom euroområdet fördjupas ytterligare försvårar
bedömningen av OP-Pohjola-gruppens resultatutveckling under återstoden av året.
Om omvärlden inte försvagas från det förväntade och inga nya stora negativa
förändringar inträffar i skötseln av skuldkrisen inom euroområdet beräknas OP-
Pohjola-gruppens resultat bli likadant eller bättre än ett år tidigare. Det
största osäkerhetsmomentet som påverkar resultatet för återstoden av året
förknippas med intäkterna från placeringsverksamheten.

Alla prognoser och bedömningar i den här rapporten grundar sig på rådande
uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika
betydligt.


Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP-Pohjola-gruppens resultat vid en
presskonferens för medierna 1.8.2012 kl. 12.00 på adressen Industrigatan 1 b,
Vallgård, Helsingfors.


Ekonomisk information 2012

Delårsrapport 1.1-30.9.2012        31.10.2012

Helsingfors den 1 augusti 2012

OP-Pohjola anl
Direktionen

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor