fb


2012-07-31 15:00

Antalet utestående aktier i Klövern AB den 31 juli 2012

| Mer

Börs

Klövern AB (publ) emitterade 448 000 preferensaktier den 9 juli 2012 som
dellikvid vid förvärvet av aktier i Diös Fastigheter AB (publ).

Efter registrering av nyemissionen uppgår totalt antal registrerade aktier i
Klövern till 179 230 723 aktier, varav 166 544 360 stamaktier (KLOV
SE0000331225) och 12 686 363 preferensaktier (KLOV PREF SE0004390037). En
stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en
tiondels röst.

Av det totala antalet registrerade aktier i Klövern är 9 067 027 stamaktier och
143 536 preferensaktier återköpta av bolaget självt. Totalt antal utestående
aktier per den 31 juli 2012 uppgår till 170 020 160.

Nyköping 31 juli 2012

Klövern AB (publ)

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor