fb


2012-07-25 6:05

Omfattande nyanställningsbehov inom den privata vård- och omsorgssektorn

| Mer

Kommun

Konjunkturläget inom den privata vård- och omsorgssektorn är starkt. Fyra av 10 företag uppger att företaget utvecklats positivt sedan andra halvåret 2012 och endast vart tionde företag uppger det motsatta.

Verksamheternas starka utveckling medför ett högt tryck på arbetsmarknaden. Fyra av tio företag har ökat antalet anställda sedan i höstas. Nyanställningarna är mest omfattande inom personlig assistans följt av sjukvårdsbranschen. Företagen ser ett stort anställningsbehov inför hösten till följd av ökad efterfrågan på företagens tjänster.

– Privata alternativ inom vård och omsorg efterfrågas alltmer, och flera företag behöver öka antalet anställda. Men många företag hittar inte den kompetens som krävs, vilket leder till lägre tillväxt än vad som annars hade varit möjlig, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Inom primärvården uppger närmare hälften av företagen att de har problem att hitta branschkompetent personal. Det är dock inte det enda hindret för fortsatt expansion. Det största hindret för att våga satsa och utveckla verksamheten ytterligare är osäkerheten inför politiska beslut. Det anser var tredje företagare verksam inom vård- och omsorgssektorn.

Störst oro finns bland företag verksamma inom äldreomsorgen. Vartannat företag uppger politiska beslut/osäkerhet som det främsta hindret.

– Oron är inte obefogad, utan en effekt av höstens negativa mediala fokus och de politiska följderna. Stoppade upphandlingar i Stockholm, minskad vilja att släppa in alternativ i flera andra kommuner och ett allt aggressivare tonläge mot vinstutdelning minskar investeringsviljan och äldreomsorgen går miste om behövligt kapital, säger Håkan Tenelius.

– Företagen inom äldreomsorgen är också mer beroende av politiska beslut eftersom tjänster i större utsträckning upphandlas via LOU. Inom primärvården och den personliga assistansen har valfrihetsreformerna förflyttat makten till patienterna och kunderna, som i allt högre grad väljer privata utförare, säger Håkan Tenelius. 

Faktaruta: högkonjunktur, anställningsbehov och osäkerhet

  • Konjunkturindex för vårdsektorn, som kan variera mellan -100 och +100, stod under sommaren på +23 för de tre branscherna, vilket innebär högkonjunktur.
  • Fyra av tio företag har ökat antalet anställda och ser ett stort anställningsbehov inför hösten. Främst inom personlig assistans och sjukvård.
  • Hälften av företagen i vårdbranschen har svårigheter att hitta branschkompetent personal. Störst är problemen inom sjukvården.
  • En tredjedel av företagen i branschen uppger politisk osäkerhet/politiska beslut vara det främsta hindret från att satsa och expandera. Osäkerheten är störst i företag verksamma inom äldreomsorgen.

Faktaruta: politisk osäkerhet för vårdföretag

  • Vänsterpartiet och LO vill riva upp Lagen om valfrihetssystem (LOV) och förbjuda vinstutdelande företag. 
  • Socialdemokraterna vill ändra lagstiftningen så att kommuner får möjlighet att exkludera vinstdrivande företag i upphandlingar. Etableringsfriheten ska rivas upp.
  • Centerpartiet och Kristdemokraterna vill göra valfrihetssystem obligatoriskt i samtliga kommuner på samma sätt som det är obligatoriskt i landstingen idag. 165 av Sveriges 290 kommuner har idag infört, eller beslutat att införa LOV.
  • Miljöpartiet föreslår att vårdföretag måste skriva in i bolagsordningen att syftet är att bedriva hälso- och sjukvård med hög kvalitet, att överskott i första hand skall återinvesteras samt att kraven på kvalitet ställs så höga att det inte finns utrymme för oskäliga vinstuttag.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor