fb


2012-07-12 10:03

Småhusbarometern t.o.m. juni 2012: Oförändrade småhuspriser

| Mer

Hus & Hem

Priserna på småhus var oförändrade under tremånadersperioden mars – maj 2012 jämfört med tremånadersperioden innan (december 2011 – februari 2012). På årsbasis, den senaste tremånadersperioden (mars – maj 2012) jämfört med motsvarande period ett år tidigare (mars – maj 2011), har priserna sjunkit med 3 procent.

För närvarande är det stor eftersläpning vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning, vilket gör att statistiken är förskjuten en månad i förhållande till ordinarie redovisning. Den senaste tremånadersperioden avser därför mars – maj istället för april – juni.

På länsnivå steg priserna i 8 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna, medan det i 9 län redovisas sjunkande priser. Den största prisuppgången återfinns i Västerbottens län med 3 procent, medan den största prisnedgången redovisas i grannlänet Norrbottens län med 6 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö sjönk priserna 1 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

På årsbasis sjönk priserna i 16 av 21 län. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med 9 procent. Dalarna är det enda länet med stigande priser. I samtliga storstadsregioner sjönk priserna mellan 3 och 6 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

 

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juli publiceras 
2012-08-09 kl 09.30.

 

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor