fb


2012-06-26 16:15

Bidrag från EU-kommissionen hjälper lantbrukare upprätthålla mångfalden av grödor

| Mer

EU

Fem miljoner euro i stöd till växtgenetiksfond tillkännagavs vid Rio+20 konferensen

EU-kommissionen bidrar med drygt fem miljoner euro till en ny fond inom ramen för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, meddelade FAO vid ett ministermöte vid Rio+20, FN:s konferens om hållbar utveckling.

Fonden avser fördela resurser mellan lantbrukare i låginkomstländerna för att hjälpa dem att uppehålla mångfalden av grödor. En mångfald av grödor är viktigt för att bättre klara av utmaningen med livsmedelsförsörjningen och anpassningen till klimatförändringen.

Detta är det enskilt största bidraget till fonden sedan den inrättades 2008. Stödet kommer att stärka småbrukares förmåga att förvalta traditionella grödor som potatis, ris, kassava, vete och durra.

"Växtgenetisk mångfald är en central del inom ett hållbart jordbruk. Vi delar åtagandet med att se till att världens ekosystem, och mer FAO specifikt, att världens jordbruks-ekosystem, är välmående och hållbara", säger José Graziano da Silva, FAO:s generaldirektör, vid ett toppmöte om fördraget vid Rio +20. Mötet fokuserade på de fördelar som kan skapas för den biologiska mångfalden, klimatförändringen och en hållbar utveckling. Sekretariatet för det internationella fördraget, som trädde i kraft 2001, är placerat hos FAO i Rom.

Kommissionen anslöt sig till fördraget under 2004 och detta är första gången som en medlem i fördraget, som inte är en enskild stat, har bidragit till fonden. Det aviserade finansieringspaketet följer efter tidigare bidrag från Australien, Italien, Norge, Schweiz, Spanien och Tyskland.

Fonden förvaltas av 127 länder och fokuserar på livsmedelsförsörjningen i en tid när klimatförändringen och andra hot leder till stora förluster av växtgenetisk mångfald. Fonden driver projekt i 21 länder genom att arbeta för innovativ planering och praktiska lösningar som stödjer en mångfald av grödor i områden drabbade av klimatförändringen, fattigdom på landsbygden eller en osäker livsmedelsförsörjning.

”Vi behöver ett brett politiskt och finansiellt stöd för ett hållbart jordbruk om vi ska kunna garantera livsmedelsförsörjningen i världen och samtidigt bevara våra naturresurser, såsom den biologiska mångfalden”, sade Dacian Ciolos, EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling.

”Mot denna bakgrund är det ytterst viktigt att stärka implementeringen av det internationella fördraget för att möta hoten mot livsmedelsförsörjningen, exempelvis i form av klimatförändringen”, tillade han.

”Lantbrukare, i egenskap av förvaltare av den genetiska mångfalden, har mycket att erbjuda både sina egna samhällen och världen i stort tack vare deras insatser för att bevara och förbättra sina grödor genom avel och urval samt att göra dem tillgängliga för användning av andra”, sade Lars Peder Brekk, Norges livsmedels- och jordbruksminister och tillika ordförande i fördragets arbetsgrupp för beslutsfattare.

Vetenskapliga kriterier

”En av fondens unika egenskaper är den transparenta process som styr allokeringen av dess finansiella resurser. Efter varje större utlysning, utvärderas alla inkomna projektförslag som anhåller om medel av internationella experter enligt etablerade vetenskapliga kriterier. Detta för att säkerställa att endast de bästa projekten får stöd”, sade Shakeel Bhatti, det internationella fördragets sekreterare.

En annan viktig egenskap av fonden som diskuterades under toppmötet, är dess specifika inriktning på aktiviteter som främjar bevarande och ett hållbart nyttjande i låginkomstländer och regioner som inte kan erhålla tillräcklig finansiering på annat vis. EU-kommissionens bidrag möjliggör ett antal aktiviteter, bland annat:

  • Utvärderingar, urval och förvaltning av både lokala och introducerade sädesslag på gårdsnivå;
  • Bevarandet av lokala och hotade sorter i nationella och internationella genbanker eller utvecklande av genbanker på lokal nivå;
  • Dokumentation och spridning av lokal kunskap som är värdefull för lokala grödor och sorter;
  • Tekniköverföring för bevarande och hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser till lantbrukare och utvalda institutioner i låginkomstländer;
  • Upprättandet av kopplingar mellan lantbrukare och lokalsamhällen för att främja spridningen av information och genetiskt material som kan hjälpa bönderna att möta klimatförändringen.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor