fb


2012-06-21 22:30

ReadSoft och Palette lyfter fakturor till molnet

| Mer

IT - erbjuder automatisering av fakturarelaterade processer utan krav pa° ha°rdvaru- eller integrationskostnader
- kunder a¨r iga°ng pa° bara na°gra dagar
Sverigebaserade IT-fo¨retagen ReadSoft och Palette som samarbetat i ma°nga a°r lyfter tillsammans sina fakturahanteringslo¨sningar till molnet. Det inneba¨r att kunder kan komma iga°ng med automatisk fakturahantering utan att de beho¨ver investera i ha°rdvara eller integrationstja¨nster.
- De flesta verksamheter inser fo¨rdelarna med att info¨ra elektronisk fakturahantering och i och med att vi och Palette nu erbjuder en molnlo¨sning som eliminerar initialkostnader och minimerar implementeringstiden tror vi att ett a¨nnu sto¨rre spektrum av fo¨retag har mo¨jlighet att effektivisera sin verksamhet, sa¨ger Charlotte Darth, vd pa° ReadSoft i Sverige.
Med den gemensamma lo¨sningen kan kunder automatisera sin fakturahantering fra°n ankomst av pappers- eller e-faktura till kontering och attest. Fa¨rdigutvecklade kopplingar till vanligt fo¨rekommande affa¨rssystem go¨r att kunder kan driftsa¨tta lo¨sningen pa° na°gra fa° dagar, utan krav pa° ha°rdvaru- eller konsultinvesteringar.
- Traditionellt har tids- och kostnadskra¨vande integrationstja¨nster som generellt fo¨rknippas med IT-projekt bidragit till att det a¨r mest sto¨rre fo¨retag som info¨rt lo¨sningar fo¨r automatisk fakturahantering. Genom samarbetet med ReadSoft kan vi erbjuda en molnlo¨sning som a¨r tilltalande a¨ven fo¨r sma° och medelstora fo¨retag, sa¨ger Lars Ola Petters, vd pa° Palette.
Lo¨sningen a¨r tillga¨nglig nu och de kunder som va¨ljer att info¨ra den kan ra¨kna med att vara i full produktion inom na°gra dagar.Annonsbilliga resor