fb


2012-06-11 19:36

Brister i arbetsgivarnas hantering av ergonomiska skador

| Mer

Arbete Ny undersökning visar brister i svenska arbetsgivares hantering av ergonomiska skador och problem på jobbet och att de anställdas frustration mot sina arbetsgivare ökar.
Idag finns det cirka 1,5 miljoner svenskar i arbetsför ålder som lider av musarmsrelaterade smärtor*. Nästan hälften av dessa (42,8 %) har upplevt att musarmen påverkat deras arbetsinsats liksom en tredjedel (32,7 %) har haft problemen med musarm i en månad eller mer. Smärtorna och problemen uppstår vanligast i samband med att man spenderar mycket tid sittandes vid en dator, och drabbar därför ofta kontorsarbetandemänniskor. Undersökningen visar att mer än hälften (57,5 %) sitter framför datorn mer än 4 timmar om dagen, och på frågan om de kan begränsa sin tid till högst 4 eftersom det vore bättre för kroppen, säger hela 83,8% att det är omöjligt.
Sämre arbetsprestation och frustration mot arbetsgivaren
Undersökningen visar bland annat att var femte som lider av musarm upplever att det går ut över deras effektivitet i arbetet, och nästan var fjärde (22,9 %) känner en frustration gentemot sin arbetsgivare över dessa problem. I undersökningen framgår det även att nära varannan (47 %) av de som lider av musarm tycker att det är företagsledningens ansvar att förebygga och behandla denna typ av problem.
Otillräcklig och missriktad hjälp
Av undersökningen framkommer det att nära 3 av 4 (74,4 %) inte fått några professionella råd kring hur de ska arbeta för att förhindra musarmsrelaterade problem. Undersökningen belyser även det faktum att den hjälp och stöd som vissa organisationer ger sina anställda för musarmsproblemen imånga fall är missriktad. Det framkommer nämligen bland annat att nära varannan (45 %) anger att deras arbetsplatser förebygger med en ergonomisk stol. Men på frågan om vilken hjälp de anställda vill ha av sin arbetsgivare för att förebygga musarmsrelaterade problem, visar det sig att de tre viktigaste åtgärderna anses vara ett höj- och sänkbart bord, en ergonomisk mus och professionell rådgivning. Faktiskt är det bara 1 av 4 som anger att en ergonomisk stol ärviktig när man skal förebygga musarm.
Arbetsgivarna måste ta problemen på alvar
Summan av de olika resultaten i undersökningen visar att arbetsgivarna inte tar dessa problem på tillräckligt stort allvar, och tillföljd av det ökar frustrationen hos de anställda.
– Vår undersökning om förekomsten av musarm visar att det är ett allvarligt problem som bara blir större, säger Nick Ahlbin, Sverigechef på Contour Design. Det är ett samhällsproblem som arbetsgivare måste ta på allvar. Undersökningen visar också att problemen medför många dolda kostnader för företagen i form av minskad effektivitet och dessvärre också sjukfrånvaro, säger Nick Ahlbin.Annonsbilliga resor