fb


2012-05-15 7:16

Svenska snuset inte hotat

| Mer

EU EU-länderna vill ha kvar snusförbudet. Det stod klart när EU-kommissionen presenterade resultatet av en stor undersökning där politiker, organisationer och medborgare har fått ge uttryck för sina attityder gentemot EU:s tobakslagar.

Undersökningen ska ligga till grund för en översyn av tobaksdirektivet. Sverige har länge drivit frågan om att släppa snuset fritt på den europeiska marknaden, men det står nu klart att den linjen inte har stöd från övriga medlemsländer, som tvärtom vill se ett utökat förbud. Svenskarna kan dock fortsätta snusa. Eftersom Sverige har ett permanent undantag från förbudet är det svenska snuset inte hotat.

Svenskt undantag

Tobaksproduktsdirektivet förbjuder sedan 1992 försäljningen av snus i EU. När Sverige gick med i unionen 1995 var en av förhandlingsfrågorna det svenska snuset. Sverige fick som enda medlemsland ett permanent undantag från snusförbudet, som innebär att svenskarna får fortsätta att snusa och även ta med sig snus utomlands för privat bruk.

Svenska regeringar har, med stöd från Sveriges riksdag, ända sedan Sverige gick med i EU argumenterat för att snusförbudet ska upphävas. Det skulle i så fall innebära att det svenska snuset kan exporteras till övriga medlemsländer. Den svenska ståndpunkten är att förbudet strider mot den fria rörligheten, alltså att varor ska få flöda fritt på den europeiska marknaden. Sverige menar att förbudet inte står i proportion till de hälsofarliga effekter snuset har.

”Det är ologiskt att snusförsäljning är förbjuden i övriga EU, medan ett antal produkter som är långt mer hälsovådliga kan cirkulera fritt på den inre marknaden”, skrev riksdagens näringsutskott i ett betänkande 2003.

Översyn av tobaksdirektivet

Det tobaksdirektiv som gäller i EU idag är från 2001. Eftersom ”betydande vetenskapliga framsteg och internationell utveckling skett sedan dess, är det nu dags för en översyn av direktivet” skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Översynen är också ett svar på förfrågningar från Europaparlamentet och ministerrådet, samt på kommissionens egen rapport från 2007 om tillämpningen av direktivet.

Hösten 2010 samlade EU-kommissionen in åsikter från regeringar, Europaparlamentariker, intresseorganisationer och medborgare runt om i Europa för att kartlägga attityderna gentemot de lagar som idag finns på tobaksområdet. Mängden svar som kom in slog alla rekord. Normalt brukar ett 100-tal svar komma in, nu fick kommissionen 85 000. De flesta svaren kom från privatpersoner och många representerade tobakshandlare i framför allt Italien. Det är dessa svar som kommissionen nu sammanställt och analyserat.

Svaren visar att den svenska positionen om att upphäva snusförbudet inte får något större stöd från resten av EU-länderna. En majoritet av länderna vill ha kvar förbudet och de flesta vill införa ett totalförbud mot alla typer av muntobak. Med dagens regler är det endast det svenska snuset som är förbjudet, medan andra snusliknande produkter med högre halter av farliga ämnen är tillåtna.

Nytt lagförslag 2012

Svaren som har kommit in till EU-kommissionen ska nu ligga till grund för ett nytt förslag på EU-lag som ska presenteras i december 2012. Den svenska regeringen kommer att fortsätta driva sin linje tills det nya lagförslaget är utformat.

Handelsminister Ewa Björling (M) skrev i juli 2011 ett brev till John Dalli, EU:s kommissionär för hälso- och konsumentfrågor. Hon framhåller där att den svenska regeringen är för ett förebyggande av all tobaksanvändning, men att de hälsorisker som hittills kunnats påvisas när det gäller snuset inte står i proportion till förbudet.

Den svenska regeringen vill istället se gemensamma EU-regler för alla tobaksprodukter, som strängare märkning och standarder för tillverkning där halter för farliga ämnen regleras. Detta skulle enligt Björling ”skapa en balans mellan värnandet av folkhälsan och den inre marknaden”.

– Vi vill att EU slopar förbudet mot snuset och istället tar ett samlat grepp om tobakspolitiken, säger Ewa Björling.

Förbud av smaktillsatser

Kommissionen utreder bland annat om vissa smaktillsatser i tobaksprodukter ska förbjudas. Det handlar om ämnen som antingen är farliga eller som syftar till att göra en tobaksprodukt mer lockande för ungdomar.

Kommissionen undersöker olika alternativ för hur förbudet skulle kunna se ut och ska sedan göra en konsekvensbedömning innan det slutliga förslaget skickas till ministerrådet och Europaparlamentet.

Det svenska undantaget som finns med i Sveriges anslutningsakt står dock fast så länge Sverige väljer att ha det kvar.Annonsbilliga resor