fb


2012-04-12 16:25

Stort hopp om framtida ny behandling av Parkinsons sjukdom

| Mer

Medicin

-Det händer så pass mycket kring forskningen om genterapi och celltransplantation, att jag har stora förhoppningar om att vi har en ny etablerad behandling av Parkinsons sjukdom inom tio år. Det säger professor Håkan Widner, professor vid Skånes Universitetssjukhus och ansvarig för spe­cialiserad neurologi.

Under Internationella Parkinsondagen den 11 april arrangerade Neu­rologiskt Handikappades Riksförbund, NHR och ParkinsonFörbundet ett mycket välbesökt semina­rium i Malmö.

I Malmö lyssnade den 200-hövdade publi­ken uppmärksamt på professor Håkan Widner. Optimistiskt berättar han om den historiskt positiva utvecklingen, när det gäller behandling av Parkinsons sjukdom. Men det finns också stora utmaningar.

Umeåstudie dubblade parkinsonssjuka

Professor Widner hän­visar till en relativt ny studie vid Umeå universi­tetssjukhus, som avslöjar ett stort mörkertal av antalet med Parkinsons sjukdom. Umeåforskar­nas resultat pekar på att antalet parkinsonssjuka i Umeåregionen nästan är dubbelt så många som de tidigare trott.

-Om det sedan är helt applicerbart på övriga Sverige låter jag vara osagt. Men vi måste räkna med att betydligt fler än drygt 20.000 i landet bär på sjukdomen. Inte minst i framtiden, efter­som vi dels blir bättre på att diagnostisera och dels också blir allt äldre. Åldersfaktorn är betydande för risken att få sjukdo­men, säger Håkan Widner och fortsätter:

Hoppas på genterapi

-Det vi ser inom en förhoppningsvis snar framtid, är att läkeme­del utvecklas, som stoppar upp sjukdomen och att vi ska kunna reparera de skador som uppkommit på grund av parkinsons.

-Genterapi och celltransplantationer är mycket intressanta upp­slag, som de närmaste åren kommer att utvecklas för att kunna reparera nervceller. Och i det arbetet är det först och främst fokus på att kunna behandla unga patienter, som har 40-50 års sjukdomsbild framför sig, säger professor Håkan Widner.

Han betonar att den nuvarande behandlingen för de allra flesta med sjukdomen är effektiv under en lång period.

-En person behöver inte förändra sin livföring nämnvärt de första 10 åren efter att ha fått en diagnos. Även efter det kan vi stabilisera och hålla sjukdomen i schack med goda resultat, försäkrar Håkan Widner.

NHR påverkar för parkinsonspecialister

NHR är delarrangör i de fyra seminarierna om Parkinsons sjukdom i vår. Förutom i Malmö hålls seminariet i Linköping den 17 april, Örebro den 23 april och Göteborg den 25 april. Detaljer finns på NHR:s webbplats.

-Parkinsons sjukdom är en av våra diagnosgrupper, som vi jobbar starkt för att stödja på olika sätt. De fyra seminarierna i vår är ett sätt. Vi tycker att en parkinsonspe­cialist ska ingå i neuroteamet, som träffar varje parkinsonspatient. Bostadsorten ska heller inte avgöra om du får rätt behandling, säger Stefan Käll, NHR:s generalsekreterare.

Snart 50 år med effektiv medicin

Det är drygt 50 år sedan dopamin upptäcktes och det dröjde några år efter det som de första riktigt effektiva behandlingarna mot Parkinsons sjukdom kom till. Sedan dess har forskarna lärt sig mycket om hur sjukdomen utvecklas. Ytterligare effektiva symtombehandlingar har tagits fram. DBS, Deep Brain Stimulation, där elektroder opereras in i hjärnan och svaga elektriska pulser stör bort ofrivilliga muskel­rörelser i kroppen, som är sjukdomssymtom.

Det finns också en annan metod, där en sond läggs in i tarmen. Via en liten läkemedelspump utanför kroppen doseras läke­medlet ut automatiskt i kroppen.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor