fb


2012-04-10 9:02

Inbjudan till debatt om Polisens nya organisation

| Mer

Otroligt men sant

Polisorganisationskommittén överlämnade den 30 mars 2012 betänkandet ”En sammanhållen svensk polis" (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask. Med anledning av detta inbjuder Stiftelsen Tryggare Sverige till en debattkväll om Polisens nya organisation. Medverkar gör bland andra riksdagsledamoten Johan Pehrson (fp), professorn Bo Wennström (Uppsala universitet) samt polisen och forskaren Stefan Holgersson (Linköpings universitet).

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att analysera huruvida polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för de krav som regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet (dir. 2010:75).

I betänkandet står att kommittén undersökt möjligheten till förbättringar genom att utöka Rikspolisstyrelsens mandat alternativt att minska antalet polismyndigheter. Kommittén konstaterar att inget av dessa alternativ är tillräckligt för att nå önskade effekter. Förslaget från polisorganisationskommittén är att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet. Vidare föreslås Säkerhetspolisen bli en fristående myndighet inom polisväsendet.

Den nya Polismyndigheten ska enligt kommittén vara en enrådighetsmyndighet och ledas av en myndighetschef som utses av regeringen. Genom ombildning till en sammanhållen Polismyndighet blir det möjligt för myndighetsledningen att ta ett helhetsansvar för polisverksamheten i hela landet. Det ger förutsättningar för en mer effektiv ledning, styrning och uppföljning av verksamheten (SOU: 2012:13). Polismyndigheten ska ha ett nationellt huvudkontor och i övrigt vara geografiskt indelad i polisregioner.

Det finns funktioner inom svensk polis som behöver centraliseras, till exempel arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Dock menar Karl-Åke Pettersson (f.d länspolismästare) och Magnus Lindgren (f.d polis och forskare) att andra frågor behöver hanteras på kommunnivå. En professionell polisverksamhet där invånarna bor och vistas går inte att överskatta. Arbetet med att öka tryggheten i samhället förutsätter en kommunalt förankrad och lokalt närvarande polis.

Formen för Polisens organisation är ett angeläget ämne för alla, då den kan få konsekvenser för brottsdrabbade och andra som på ett eller annat vis kommer i kontakt med Polisen.

Tid: Måndag 16 april klockan 17:00-19:00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan:

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor