fb


2012-04-03 15:02

IVL och KTH först ut med miljöcertifiering av universitetsutbildning

| Mer

Högskola

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utveckla en certifierad miljövarudeklaration av civilingenjörsutbildningen Energi och miljö. Det är första gången en miljövarudeklaration tas fram för en universitetsutbildning.

– Som ett led i beslutet att miljöcertifiera hela KTH enligt ISO 14001 till år 2014 ser vi att en miljövarudeklaration kan ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om vår utbildnings miljöprestanda. Vi börjar med att miljöcertifiera civilingenjörsutbildningen Energi och miljö. KTH blir för övrigt först i världen med att göra detta inom ramen för utbildningsväsendet, säger Johan Sundqvist, miljöchef på KTH.

En miljövarudeklaration, en så kallad EPD (Environmental Product Declaration), är ett trovärdigt sätt att redovisa miljöprestanda av produkter och tjänster. Miljövarudeklarationen kommer att fungera som exempel för den framtida generationen som ska ansvara för att morgondagens tekniklösningar styr åt en hållbar utveckling ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

– Att kvantifiera och bedöma miljöprestanda kan vara en början på att styra mer tydligt och effektivt mot en mer resurseffektiv utbildning. Samtidigt är det ett sätt att enkelt kommunicera ett komplext budskap. Det bidrar också till att vi får mer miljömedvetna ingenjörer som efter utbildningen ska ut i arbetslivet och ta sig an framtidens utmaningar, säger Elin Eriksson, enhetschef för Organisationer, Produkter & Processer vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Miljöcertifiering – vad är en EPD?

Environmental Product Declaration, EPD, är ett informationssystem för att beskriva miljöpåverkan av produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Systemet för miljövarudeklarationer (EPD-systemet), som Miljöstyrningsrådet är huvudman för, drivs av näringslivet och tillgodoser kvalitetssäkrad och jämförbar information om varor och tjänsters miljöpåverkan.

I uppdraget som IVL Svenska Miljöinstitutet utför åt KTH analyseras bland annat resurs- och energianvändning, avfall samt miljöpåverkan i form av klimatpåverkan, försurning, övergödning och marknära ozon.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor