fb


2012-03-26 8:30

Aperto är nu miljöcertiferade

| Mer

Klimat

LEED Green Associate
LEED Green Associate är det första av två steg i U.S. Green Building Councils certifieringssystem för sakkunniga i miljöbyggnad enligt LEED. Certifieringen sker genom ett prov som administreras av Green Building Certification Institute (GBCI).

Behörighet för att få göra provet får man genom erfarenhet i form av engagemang i ett LEED®-registrerat eller certifierat projekt, anställning (eller tidigare anställning) i ett yrke med anknytning till hållbarhet och miljö, eller inskrivning i (eller fullföljande av) ett utbildningsprogram i gröna byggnadens principer. Bara ett av dessa kriterier behöver uppfyllas för att påvisa behörighet.

För att klara provet behövs det goda kunskaper om de olika LEED-områdena: närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat, samt samspel mellan de olika områdena. Sedan finns frågor om LEED-systemets uppbyggnad och administration, ekonomiska frågor, hur systemet ska användas för att genomföra registrerings- och certifieringsprocessen, och optimerat samarbete mellan alla inblandade parter, inklusive konsulter och andra intressenter. Allt detta för att uppnå det bästa möjliga miljömålet.

Om LEED
The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999.
LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet som för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Certifierad, Silver, Guld och Platinum
För varje område finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller flera poäng, och i vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Maximala poängen i alla versionerna är 100 poäng + eventuella bonuspoäng för innovation och regional hänsyn. Poängfördelningen mellan områdena återspeglar en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektive område har. Det är delvis olika kriterier som mäts och sammanvägs i de olika versionerna av LEED. Lägsta nivån i LEED är Certifierad. För att få denna certifiering krävs minst 40 poäng. Därefter finns nivåerna Silver, Guld och Platinum, där högsta betyg Platinum kräver att byggnaden uppnår 80 poäng eller mer.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.
Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011 och lanserade i början på 2012 en uppdatering; version 2.1. Miljöbyggnad hette tidigare Miljöklassad byggnad.
Vi rekommenderar att fastighetsägare anlitar en certifierad miljöbyggsamordnare, de har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och de vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.

Förvaltas av Sweden Green Building Council (SGBC)
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.
Med Sweden Green Building Council har vi skapat en gemensam värdegrund från vilken vi verkar för en snabbare utveckling med hjälp av gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov och värderingar.

Aperto är medlem i SGBC sen hösten 2010. Ett medlemskap i Sweden Green Building Council är ett sätt att stärka och synliggöra ert engagemang för hållbart samhällsbyggande. För aktiva medlemmar finns också stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av såväl organisationen som de utvalda certifieringssystemen.Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor