fb


2012-02-22 11:48

TEKO: EU-lagstifta om giftfria kläder

| Mer

EU

Svensk textilindustri har länge arbetat för att minska förekomsten av farliga kemikalier i textila produkter. Detta frivilliga arbete, som bedrivs i samråd med olika svenska myndigheter, var i början mycket framgångsrikt. Men det var under en tid när merparten av textiltillverkningen låg i Sverige eller våra grannländer. Idag, när merparten av tillverkningen sker i länder utanför EU, räcker det inte med frivilliga överenskommelser.

Under årens lopp har det utvecklats en praxis om vilka ämnen som inte alls bör förekomma i textilier, alternativt bara bör förekomma i låga halter. En svårighet är dock att denna praxis inte är standardiserad, utan skiljer sig åt mellan olika miljömärkningar. De krav som ställs är ofta snarlika, men detaljerna varierar.

Detta skapar problem för tillverkare och importörer eftersom olika inköpare vill uppfylla olika märkningskriterier. Kraven varierar mellan olika länder, även inom EU.

Alla märkningsorganisationer har i grunden samma ambition – att verka för en minskad användning av kemikalier, för att skapa bättre miljö och hälsa. Men att tillämpa olika märkningskriterier är varken kostnadseffektivt eller ändamålsenligt. Kontrollerna för att se till så att kraven från olika märkningsorganisationer uppfylls kostar pengar och tar tid.

I dagens system med frivilliga märkningar är det dessutom möjligt för importörer och andra aktörer att kringgå berättigade krav, vilket snedvrider konkurrensen samtidigt som konsumenterna utsätts för risker. För seriösa tillverkare och importörer är det ett problem att det inte ställs samma krav på alla aktörer.

Sveriges Textil- och Modeföretag, TEKO, har som branschorganisation utarbetat en miljövarudeklaration som bland annat innehåller bilagor med ”svarta ämnen”, som inte alls får förekomma. Denna miljövarudeklaration tillämpas av våra medlemsföretag men vår erfarenhet visar att frågan måste lyftas till internationell nivå. Det krävs gemensamma och tvingande regler för att få fullt genomslag för de krav som svensk textilindustri lever efter och vill ställa på hela branschen internationellt.

En harmonisering av hälso- och miljökraven skulle innebära stora fördelar, för både företag och konsumenter. Det skulle uppstå en snabb utveckling mot målet om en giftfri miljö inom samtliga led, inklusive kemikalietillverkare. Enhetliga analys- och kontrollmetoder skulle göra att kostnaderna minskar.

Om en tillverkare en gång har verifierat att samtliga kemikalier i uppfyller de enhetliga kraven, så innebär detta klartecken till all produktion – oavsett vilken kund och vilken produktgrupp som avses.

Eftersom alla då vet från början vilka krav som gäller blir det mer angeläget att ersätta hälsovådliga kemikalier med mer lämpliga ämnen, alternativt anpassa produkternas egenskaper så att de hälsovådliga kemikalierna inte längre behövs.

TEKO vill därför att regeringen tillsammans med Kemikalieinspektionen agerar för att EU genom lagstiftning ska reglera förekomsten av kemikaler i textila produkter såsom barnkläder, textila leksaker, hudnära plagg för vuxna, hemtextilier och motsvarande.

Resurser bör avsättas för kontroll av reglerna på EU-nivå, eftersom erfarenheten visar att EU-lagstiftning annars kan bli tandlös.

Genom att lagstifta på EU-nivå skapas gemensamma regler för en marknad med över 500 miljoner invånare. Detta kommer att öka förutsägbarheten och drivkrafterna för att utveckla produkter som lever upp till de krav som ställs. Producenterna kommer att veta vilka regler som gäller, och alla som följer dessa regler får tillträde till hela den europeiska marknaden. Den mängd av olika märkningar och certifieringar som idag förekommer utgör i själva verket ett hinder för fri rörlighet.

Med gemensamma EU-regler kommer de uppenbara luckor som existerar i dagens frivilliga system att täppas till. Det blir mer rättvist och tryggheten för konsumenterna ökar.

Våra nordiska systerorganisationer har samma uppfattning som TEKO i denna fråga. Regeringen har möjlighet att ta ett steg för att förverkliga målet om en giftfri vardag. Det är miljöminister Lena Ek som har bollen. Dags att gå från ord till handling!

Anders Bengtsson, vd, AB Stenströms Skjortfabrik

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor