fb


2011-12-15 14:06

SoRAD: troligt att smugglingsstatistiken justeras upp

| Mer

Internationellt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) mäter den samlade alkoholkonsumtionen åt regeringen och har kritiserats för att redovisa missvisande siffror gällande alkoholsmugglingen till Sverige. Till våren 2012 kommer något försenat en ny rapport att presenteras, av allt att döma med en uppskrivning av den illegala införseln.
- Ja, det kommer vi troligen att behöva, säger Mats Ramstedt, forskningschef på SoRAD till Webfinanser.

Enligt SoRAD är det nu aktuellt med en uppräkning av siffrorna över smugglingen och privatinförseln av alkohol. Hur mycket siffrorna kommer att justeras upp är dock oklart vilket gör att SoRADs årsrapport för 2011 försenas till våren 2012. Att revideringen dessutom behöver förankras i socialdepartementet och hos den grupp som arbetar med frågan understryker att alkoholsmugglingen är en känslig politisk fråga.

Så sent som förra veckan besökte alliansens riksdagsledamöter i skatteutskottet Helsingborg för att på nära håll konfrontera en fråga som till viss del splittrar regeringspartierna - alkoholskatten. I besöket ingick samtal med Tullverket och lokala företrädare för Systembolaget. Orsaken är det mycket oklara läge som råder kring omfattningen av alkoholsmugglingen men även privatinförseln av alkohol.

SoRAD, som mäter alkoholkonsumtionen åt Folkhälsoinstitutet och ytterst regeringen, hävdar sedan länge att såväl alkoholsmugglingen som privatinförseln är på nedåtgående medan Tullverket och Polisen bestämt hävdar motsatsen. Här står alltså olika myndigheter mot varandra. Det är en oklarhet som får skatteutskottets ordförande Ulf Berg (m) att i samband med besöket tala om behovet av att tillsätta en grundlig utredning i frågan. Riksdagsledamot Karin Nilsson (c) instämmer och hänvisar till den majoritet i riksdagen som ställer sig bakom en smugglingsutredning.
I samtal med forskningschefen på SoRAD, Mats Ramstedt, får Webfinanser beskedet att den rapport över alkoholkonsumtionen i landet, som skulle ha kommit under hösten, nu dröjer till våren 2012. Anledningen tycks vara metodproblemen med att mäta den illegala införseln och att myndigheter har olika uppfattningar om verkligheten. Förmodligen bidrar även det faktum att det är en politiskt känslig fråga till att rapporten försenas.

När ska man i Sverige presentera enhetliga siffror gällande alkoholkonsumtionen och den illegala införseln?
– Väldigt svår fråga att svara på. Vi har haft den här diskussionen i snart 20 år.
Tullverket och SoRAD skiljer sig i synen på omfattningen av illegal införsel av alkohol i landet. SoRAD har senaste åren hävdat att såväl privatinförseln som smugglingen har minskat medan Tullverket har redovisat alarmerande siffror när det gäller beslag av smuggelsprit. På frågan om varför verklighetsbilden skiljer sig så markant svarar Mats Ramstedt:
– Vi har helt enkelt skilda metoder för att mäta och bedöma konsumtionen och införseln.
Och SoRAD anser alltså att ni behöver skriva upp era siffror?

– Ja, det kommer vi troligen att behöva, men det är något som gruppen måste ta ett beslut om.
Den grupp som Mats Ramstedt syftar på är det råd av forskare som är knutna till socialdepartementet. Riksdagsledamoten Karin Nilsson (c) anser även hon att det behövs en översyn för att få fram rätt bild av såväl den legala som illegala införseln, men poängterar det problematiska i det hela vad gäller forskarnas mätningsmetod:
- Det som inte är reglerat av Systembolaget är väldigt svårt att kontrollera. Trots att undersökningsenkäterna är anonyma så är det långt ifrån säkert att gemene man svarar ärligt på dem, inte minst om man fört in alkoholen med olagliga metoder.
Hur ser du på att SoRAD troligen kommer att justera upp sina siffror 2012?
- Ja… ser man till vad Tullverket presenterar så verkar det vara rätt beslut.
Med tanke på att rapporterna hittills har skiljt sig så markant; behövs det enligt dig en utredning för att få en övergripande bild?
- Ja, inte minst med tanke på att våra ungdomar löper stor risk att drabbas av införseln, både den legala och illegala. Vi måste få veta mer.
Annonsbilliga resor