fb


2011-11-29 9:00

Allt vanligare med ekobrott - mer än vart femte svenskt företag drabbat

| Mer

Ekobrott Cirka 3900 svar från ledande befattningshavare i 78 länder utgör basen för undersökningen och resultaten är tydliga. Den ekonomiska brottsligheten breder ut sig allt mer. Främst handlar det om förskingring men ett av trendbrotten i årets undersökning är cyberbrott som visar sig vara näst vanligast bland svenska företag.

Brottstyp Sverige Globalt
Förskingrings och trolöshetsbrott 70,6% 71,7%
Cyberbrott 35,3% 22,9%
Vilseledande redovisning 23,5% 23,6%
Korruption 17,6% 23,6%

- Cyberbrott handlar främst om olika typer av dataintrång och trots att många organisationer känner en stark oro för att utsättas för den här typen av brott är det få som verkligen tar hoten på allvar. Den snabba tekniska utvecklingen och ett eftersatt säkerhetsarbete är en olycklig och ibland dessvärre en farlig kombination, säger Ulf Sandlund ansvarig för Forensic Services inom PwC.

Främst är det mellanchefer som är överrepresenterade som förövare (56 procent i Sverige och 41 procent globalt). Undersökningen visar även att det i huvudsak är män som begår ekonomisk brottslighet . Män står för tre fjärdedelar av brotten globalt.

I likhet med våra tidigare studier polisanmäls ekonomisk brottslighet i lägre utsträckning i Sverige än internationellt. De svenska bolagen uppger att polisanmälan har skett i en tredjedel av fallen medan ca hälften av fallen anmäls på västeuropeisk nivå. Det är vanligare för svenska bolag att ta till avsked som repressiv åtgärd mot misstänkta gärningsmän än att gå vägen via polisutredning.

- Det här känner vi igen från våra egna utredningar. Att man drar sig för att göra en polisanmälan beror bland annat på att det finns misstro mot myndigheternas förmåga att agera och för att de civilrättsliga instrumenten för att reglera skadorna ofta är mer effektiva. Hela samhället vinner på att brott polisanmäls, dels för att mörkertalen minskar och dels för att det minskar risken för att förövare kan upprepa brottsligheten hos nya arbetsgivare, avslutar Ulf Sandlund

Om undersökningen:
Undersökningen Global Economic Crime Survey som genomförs vartannat år omfattar i år 78 länder och cirka 3900 ledande befattningshavare i större organisationer. Studien har utförts i samarbete med London School of Economics och de medverkande har svarat på frågor om ekonomisk brottslighet kopplat till det egna företaget. I den svenska delen av undersökningen har 79 företag ingått. Undersökningen har pågått under augusti och september 2011.

PwC Forensic Services är en specialistgrupp inom PwC med erfarenhet av hantering och kvalificerad analys av misstänkta ekonomiska oegentligheter och andra typer av förtroenderisker. Forensic Services arbetar både med svenska och internationella uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor.

Cision WireAnnonsbilliga resor