fb


2011-10-03 7:40

Mittuniversitetet bakom ny modell för skolutveckling

| Mer

Räntor

Mittuniversitetet lanserar en ny modell för att knyta samman lokal skolutveckling med statlig skolinspektion. Bräcke och Ånge är pilotkommuner i projektet. De ska genom egna självvärderingar hitta områden att förbättra. Detta ligger sedan till grund för diskussioner med Skolinspektionen om prioriterade förbättringsområden.
- Det här ger en bättre balans mellan det statliga ansvarsutkrävandet och det lokala ansvarstagandet, säger Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Skolorna i Bräcke och Ånge kommuner är först i landet med att göra de öppna och förutsättningslösa självvärderingar som ska möta Skolinspektionens granskningar. Till sin hjälp har kommunerna utbildade handledare, som Mittuniversitetet står för.

-       Vi bidrar med kvalificerad och kontinuerlig handledning. Det är en förutsättning för att kommunerna ska mäkta med detta, säger Gunnar Berg, som står bakom idén. Han fungerar också som handledare för handledarna. 

I båda kommunerna pågår just nu ett intensivt arbete med självvärdering eller kulturanalys som det också kallas. Medarbetare på kommunens skolor har skrivit ner sina upplevelser av att arbeta på skolan. Några personer från varje skola ingår i en analysgrupp som just nu går igenom det material som kommit in. Parallellt med detta genomför Skolinspektionen ordinarie granskningar.

-       På det här sättet tror jag att lärare, rektorer och annan skolpersonal får mer möjlighet att påverka. Vi kommer också att kunna se vad som verkligen fungerar och inte bara det som är negativt och inte fungerar, säger Lars Thorin, utvecklingsledare i Ånge kommun.

Skolinspektionen provar det nya upplägget i anslutning till de inspektioner som pågår i Bräcke och Ånge. Faller försöket väl ut kan det genomföras även på nationell nivå.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor