fb


2010-12-01 8:00

Arbetet för att komma åt vinster från brottslighet måste bli mer effektivt

| Mer

Ekobrott För att minska drivkrafterna att begå brott är det viktigt att komma åt brottsvinster. Möjligheten att göra detta ökar om staten tidigt säkrar tillgångar för betalning av fordringar. Annars är risken stor att brottsvinsterna göms undan. Statens insatser för att komma åt brottsvinster omfattar flera olika verktyg och ett stort antal myndigheter. Det krävs en helhetssyn och ett förbättrat samarbete för att insatserna ska bli mer effektiva.

- Statens jakt på vinster från brottslighet måste intensifieras, säger riksrevisor Jan Landahl. Både regeringen och de berörda myndigheterna måste agera för att förbättra systemet.

Riksrevisionens granskning visar att myndigheterna inte utbyter information i tillräcklig omfattning för att effektivt komma åt vinster från brottslighet. Det beror på att myndigheterna ofta inte har tillräckligt underlag att lämna vidare till varandra, att deras tolkning av sekretesslagstiftningen varierar och att åklagarnas ansvar för att lämna uppgifter är oklart. Dessutom genomförs insatserna sent. Myndigheterna saknar också tillräcklig kompetens för att kartlägga personers ekonomi, vilket är en förutsättning för att komma åt vinster från brottslighet.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen förtydligar styrningen av myndigheternas arbete. Regeringen bör också överväga ändringar i reglerna om sekretess och informationsutbyte mellan myndigheter och tydliggöra åklagarnas ansvar för att lämna uppgifter. Riksrevisionen rekommenderar myndigheterna att påbörja sina insatser tidigare, höja sin kompetens och lämna information till varandra på ett mer strukturerat sätt. Myndigheterna bör också förbättra uppföljningen för att ge regering och riksdag en samlad bild av statens insatser.

Bakgrund: De granskade departementen och myndigheterna är Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. De statliga insatserna för att komma åt vinsterna från brottslighet börjar inom kriminalunderrättelsetjänsten eller genom att brott inträffar, fortsätter genom brottsutredningar och skatteutredningar och slutar med att Kronofogdemyndigheten säkrar tillgångar och driver in fordringar.

Rapporttitel: Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet - ett bättre samarbete ger högre utbyte (RiR 2010:26) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se (http://www.riksrevisionen.se/)

Cision WireAnnonsbilliga resor