fb


2009-05-28 9:18

Alarmerande hög tolerans för mutor och bedrägerier i kristider

| Mer

Ekobrott Korruption och oegentligheter blir allt mer accepterat på storföretag i Europa. Det visar en ny undersökning från Ernst & Young. Att använda mutor för att vinna nya affärer kan rättfärdigas om det hjälper företaget att överleva lågkonjunkturen, menar en fjärdedel av respondenterna.

I Ernst & Young European Fraud Survey intervjuas 2 200 anställda på storföretag i 22 europeiska länder om deras uppfattning om bedrägeri. Resultatet är alarmerande. Närmare hälften av respondenterna menar att ett oetiskt affärsbeteende kan accepteras. Personer med ledande befattning svarar att det kan vara rättfärdigat att förvränga företagets finansiella resultat under vissa omständigheter.

– Pressen på chefer är otroligt hög. De ska hantera konjunkturens effekter och samtidigt nå de finansiella målen. Det är en av anledningarna till att korruption och bedrägerier ökar. I tuffa tider är det också vanligt med förvärv, omorganisationer och personaluppsägningar. Det ökar risken för att policys inte efterlevs och att luckor uppstår i den ekonomiska kontrollen, säger Kenneth Johansson, Executive director, Fraud investigation & dispute services, på Ernst & Young.

Sverige på efterkälken
I Sverige är toleransen för oegentligheter mindre. Här svarar 70 procent att ett oetiskt affärsbeteende är oacceptabelt, till skillnad från övriga Europa där siffran är 41 procent. Däremot ligger Sverige på efterkälken när det gäller införande av kontrollsystem för bedrägerier.
– Det är oroväckande att svenska företag inte arbetar mer aktivt med att förebygga oegentligheter. Korruption förekommer även i Sverige, men det tar sig en annan form här. Vår erfarenhet visar att det är lika vanligt med exempelvis förskingring i svenska företag som i utländska, säger Kenneth Johansson, och fortsätter:

– Få svenska företag har exempelvis whistle blower-funktioner eller anonyma incidentrapporingskanaler för personalen. Rådande konjunktur har lett till ett ökat intresse för dessa frågor, men inställningen till att arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder är fortfarande relativt aningslös. Företag och organisationer "litar" på sina medarbetare och har en viss ovilja att bygga in kontroller i verksamheten.

Studien visar vidare att:
• fler än hälften tror att företagsbedrägerierna kommer att öka de kommande åren,
• 69 procent tvivlade på företagsledningens integritet,
• 25 procent ansåg att mutor var accepterbart. Per land är den sistnämnda siffran 38 procent i Spanien, 43 procent i Tjeckien och 53 procent i Turkiet. I Sverige var motsvarande siffra 6 procent.Annonsbilliga resor