fb


2009-05-04 9:00

Kortaste bindningstiden i topp i april

| Mer

Räntor En allt större skillnad mellan bunden tremånadersränta och längre
bundna boräntor bidrog till en fortsatt hög efterfrågan på den
kortaste bindningstiden i april. Andelen bolån med bunden
tremånadersränta på 87 procent ligger bara marginellt under
toppnoteringen på 88 procent från mars. Det visar SBAB:s
månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Intresset för den kortaste bundna boräntan var fortsatt stort i
april. Andelen bolån med den kortaste bundna boräntan på tre månader
minskade marginellt från 88 procent i mars till 87 procent i april
medan andelen med bindningstider på 1-4 år ökade från 11 till 12
procent och andelen med bindningstider på 5-10 år var oförändrad på 1
procent.

Under april var boräntorna med bindningstider på två och fem år i
genomsnitt 0,8 respektive 2,3 procentenheter högre än boräntan med
den kortaste bindningstiden på tre månader. I mars var motsvarande
ränteskillnader 0,6 respektive 2,0 procentenheter. Den växande
ränteskillnaden bidrar till att andelen bolån med den kortaste
bindningstiden ligger kvar på en mycket hög nivå.

- Låntagarnas förväntningar om att kortast möjliga bindningstid ger
lägst räntekostnad är väl förankrade. Även under oktober och november
förra året, när längre bundna boräntor var lägre än
tremånadersräntan, så valde cirka 80 procent kortast möjliga
bindningstid på sina nya lån, säger Tomas Pousette, chefsekonom på
SBAB.

Andel bolån med bindningstid på 3 månader och skillnad mellan bunden
boränta på 5 år och 3 månader för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

Andelen som väljer tremånadersränta är inte bara hög i nyutlåningen,
utan också när låntagarna har möjlighet att ändra villkor på sina
befintliga lån. Vid villkorsändringar i april valde 92 procent av
låntagarna den kortaste bindningstiden på tre månader, vilket kan
jämföras med 87 procent för nya lån. De senaste fem åren ligger
andelen som väljer kortaste bindningstiden i genomsnitt cirka 10
procentenheter högre vid villkorsändring än vid nyutlåning.

- Den mycket höga andelen som väljer kortaste bindningstiden när man
har möjlighet att ändra villkoren på sina befintliga lån visar att
låntagarna är nöjda med den strategin. Den höga tremånadersräntan på
drygt 6 procent i höstas har inte rubbat den inställningen, säger
Tomas Pousette.

Andel bolån med 3 månaders bindningstid för SBAB:s nyutlåning och
villkorsändring, privatkunder

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på
bindningstider


Bindningstid 2007 2008 feb-09 mar-09 apr-09
Bunden 1-3 mån 54 70 87 88 87
Bunden 1-4 år 28 24 11 11 12
Bunden 5-10 år 18 6 2 1 1
Totalt 100 100 100 100 100


Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt
kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra
till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se


Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor